พิธีมอบเกียรติบัตรหลักสูตรพัฒนาศักยภาพวิชาชีพสื่อสร้างสรรค์ ตั้งเป้าปี ๖๒ สร้างสมดุลกลไกนิเวศสื่อ ด้วยหลักคุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา เมื่อวันที่ ๖ ธ.ค. ๒๕๖๑ นายธาดา เศวตศิลา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ ประธานอนุกรรมการสื่อสารองค์กรศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) เป็นประธานมอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพวิชาชีพสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย พร้อมให้โอวาท "สื่อคุณธรรมนำสังคมไทยพัฒนา ณ ห้องประชุม ๙ บริษัท TOT จำกัด(มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ หลักสูตรพัฒนาศักยภาพวิชาชีพสื่อสร้างสรรค์ หรือ สื่อคุณธรรมสร้างสรรค์สังคมไทย เป็นความร่วมมือระหว่างศูนย์คุณธรรม เครือข่ายสื่อคุณธรรมสร้างสรรค์สังคมไทย ร่วมกับ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมด้านการผลิต และ เผยแพร่สื่อสร้างสรรค์ ส่งเสริมสังคมคุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา สร้างสังคมสันติสุขร่วมกัน ตลอดหลักสูตรมีผู้ผ่านการอบรมทั้งสิ้น ๓๒ คน จาก ๔๒ คน ด้าน รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) กล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้รับเกียรติบัตร พร้อมแถลงแนวทางการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ด้วยระบบสื่อ เพื่อให้เกิดการพัฒนาสื่อที่สามารถนำไปใช้ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับตนเองและสังคม ให่เกิดการปรับเปลี่ยนทางด้านจิตสำนึก...
พลตรี มนัส แถบทอง ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคงสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ พร้อมคณาจารย์ และนักศึกษาการอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับ ผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทยรุ่นที่ 10 ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้วยกิจกรรมการปล่อยเต่าทะเล คืนสู่ธรรมชาติ และสร้างระบบนิเวศน์ทางธรรมชาติ ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ทั้งนี้ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการประศาสน์วิทยาการทางด้านสังคม จิตวิทยา การปฏิบัติการข่าวสาร แก่ข้าราชการทหาร ตำรวจ พลเรือน ตลอดจนพนักงานองค์กรรัฐ และบุคลากรอื่น รวมถึงศึกษาวิจัยและพัฒนาหลักนิยมด้านสังคม จิตวิทยาการปฏิบัติการข่าวสารอย่างไรก็ตาม สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง ในฐานะที่เป็นสถาบันที่เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาประเทศ จะมุ่งมั่นในการพัฒนาสังคมให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป
กอ.รมน.จังหวัดลำพูน บูรณาการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเครือข่ายมวลชนในพื้นที่ จ.ลำพูน ในการปฏิบัติงานด้านความมั่นคง และป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 61 เวลา 09.30 น. กอ.รมน.จังหวัด ล.พ. โดย พ.อ.โรมรัน ชูก้าน รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.พ.(ท.) เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผวจ.ล.พ./ผอ.รมน.จังหวัด ล.พ. เป็นประธาน เพื่อพิจารณาดำเนินการตามแผนบูรณาการเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 โดย กอ.รมน.จังหวัด ล.พ. ได้ร่วมกำหนดเป้าหมายและมาตรการ แนวทางการดำเนินการของจังหวัด รวมถึงการประสานงานกับเครือข่ายมวลชน ซึ่ง กอ.รมน.จังหวัด ล.พ. ได้จัดตั้งขึ้นในพื้นที่ เพื่อเป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์ และกระจายข้อมูลข่าวสารของรัฐ ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน วัตถุประสงค์เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและป้องกันอุบัติภัยอื่น ๆ ที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในช่วงเทศการปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง โดยจังหวัดลำพูนได้มีการกำหนดช่วงเฝ้าระวังเป็นพิเศษ 7 วันระวังอันตราย (ตั้งแต่วันที่ 27 ธ.ค.61 – 2 ม.ค.62) โดยเน้นที่เครือข่ายมวลชน...
เมื่อวันที่ 14 ธ.ค61 เวลา 0900   พ.อ.คณิศร อาสมะ เสธ.มทบ.39/เสธ.กกล.รส.จว.พ.ล.,กอ.รมน.จว.พ.ล. และคณะฯ  ร่วมกิจกรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ อ.บางกระทุ่ม และตรวจเยี่ยมการออกชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่ , ชุดแพทย์เคลื่อนที่ ,ชุดช่างซ่อมเครื่องยนต์ขนาดเล็ก และ ชุดตัดผม ของ กกล.รส.จว.พ.ล. (อ.บางกระทุ่ม)ณ วัดทุ่งน้อย อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก โดยสรุปร้องเรียนมีจำนวน 2 เรื่อง (1.ประชาชนมาร้องขอทำบัตรสวัสดิการของรัฐเพิ่มเติม 2.กรณีพิพาทเรื่องที่ดิน) 
ททท. และ SET ขอเชิญคนไทยร่วมแคมเปญ “Thailand Local Giving ยิ่งให้.. ยิ่งได้...” ครั้งแรกกับการเลือกแพ็กเกจท่องเที่ยว 5 ชุมชน พร้อมรับแต้มสุขใจ เพื่อมอบสาธารณูปโภคแก่ชุมชนที่ขาดแคลน ​นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “ในปี 2560 ที่ผ่านมาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องสร้างจีดีพีให้ประเทศได้ถึง 20% รัฐบาลจึงได้กำหนดนโยบายให้ความสำคัญเป็นพิเศษในเรื่อง ส่งเสริม สร้างกลไกทางการตลาดเพื่อลงถึงกลุ่มฐานรากในห่วงโซ่อุตสาหกรรม ดังนั้น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จึงได้จับมือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) แคมเปญ “Thailand Local Giving ยิ่งให้ ยิ่งได้” ซึ่งเป็นครั้งแรกของการสร้างท่องเที่ยวมิติใหม่เชิง CSR เพื่อให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ที่สนใจแพ็กเกจท่องเที่ยวชุมชน ใน 5 จังหวัดนี้ คือ ชุมชนบ้านผารังหมี จังหวัดพิษณุโลก, ชุมชนบ้านหนองจิก จังหวัดเพชรบุรี, ชุมชนโฮมสเตย์ท้องตมใหญ่ จังหวัดชุมพร, ชุมชนปากน้ำประแสร์ จังหวัดระยอง, ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเขมราฐ นาแวง เจียด จังหวัดอุบลราชธานี หลังจากนั้นแต่ละชุมชมจะได้รับแต้มสุขใจ และรายได้ที่เกิดขึ้นจากการจำหน่ายแพ็กเกจท่องเที่ยวส่วนหนึ่ง จะนำไปจัดหาสาธารณูปโภคที่ทางชุมชนต้องการไปมอบให้ อาทิ...