บทความล่าสุด

วันนี้รายการกินเที่ยวทั่วไทยไปกับโกดำ ได้บุกมาถึง สถานที่ผลิตยาสีฟันบุปผาวัน เป็นยาสีฟัน https://youtu.be/PZ66dOX-m0Q ที่มีคนกล่าวถึงว่า คุณภาพดี ใช้แล้วปากสะอาด แก้แผลในช่องปาก เช่นร้อนใน ด้วย..ฟ้าทะลายโจร กับสารสกัดสมุนไพรหลายชนิด ทำให้คุณมั่นใจ ไปทั้งวัน ผลิตภัณฑ์ เป็นสินค้าโอทอป ระดับ 5 ดาว ได้การรับรองมาตรฐาน ฮาลาล และการผลิตได้รับมาตรฐาน อย. จากกระทรวงสาธารณสุข 88/17 ม 6 ต นครสวรรค์ออก อ เมือง จ นครสวรรค์ 60000 โทร 0899218083
ม.ราชภัฏนครสวรรค์ จับมือ มทบ.31 และโรงงานวัตถุระเบิดทหาร MOU สนับสนุนวิชาการ วันที่ 22 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมดุสิตา อาคารสำนักงานอธิกาบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ กับ พลตรี อดุลย์ ชมเย็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 31 ค่ายจิระประวัติ นครสวรรค์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กับ มณฑลทหารบกที่ 31 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานด้านวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ภายใต้กรอบและแนวทางความร่วมมือ ดังต่อไปนี้ 1. ร่วมมือพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานด้านวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 2. ร่วมมือจัดโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมดำเนินงานด้านวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กับ มณฑบทหารบกที่ 31 ในด้านการส่งเสริมความรู้ การจัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับทางด้านรัฐศาสตร์ ด้านพัฒนาสังคม และศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 3. การรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจากนห่วยงาน อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานในสังคมต่อไป โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์...
นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ให้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2564 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยฯ และการขับเคลื่อนโครงการความปลอดภัย อาชีวอนามัยของประเทศไทย/สถิติการประสบอันตรายจากการทำงาน/แผนการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 และที่ประชุมได้พิจารณาแผนการปฏิบัติการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) จึงได้จัดทำ”โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย เสริมสร้างวินัยจราจร” ให้แก่ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ โดยบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ลดการสูญเสียและส่งผลกระทบต่อการทำงานของลูกจ้างและสถานประกอบกิจการ
นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุม กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรมที่ได้รับการจัดสรรงบ วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุม กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ครั้งที่ 1/2564 เพื่อติดตามการรายงานผลความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคจากหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 7 โครงการ (13 กิจกรรมหลัก) และ 1 รายการ งบประมาณ 270,338,200 บาท ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินการโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงบประมาณ มติคณะรัฐมนตรี และคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค (กกภ.)
"ศูนย์ดำรงธรรมร่วมกิจกรรม"ศุกร์ส่งสุข" สู่โรงเรียน ตชด.!! วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และ นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา นำทีมเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อม นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา นางมุจรินทร์ ทองนวล ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา ทีมผู้บริหารจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 นายชัยเดช ปาละวงศ์ นายอำเภอนาทวี และนางภาวดี ปาละวงศ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอนาทวี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการของอำเภอนาทวี ตลอดจนหน่วยงานในพื้นที่ ร่วมนำสิ่งดี ๆ สู่โรงเรียน ตชด.บ้านประกอบออก หมู่ที่ 3 ตำบลประกอบ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา โดยการสนับสนุนสิ่งของ อาทิ ข้าวสาร แอลกอฮอล์ล้างมือ หน้ากากอนามัย เมล็ดพันธุ์ผัก เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดทุนทรัพย์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักเรียน โดยในวันนี้ มีกิจกรรมพิเศษ คือ นายกเหล่ากาชาดได้ชี้แจงกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนให้กับนักเรียนและเยาวชนในโรงเรียน ตชด.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพูด อ่านและเขียนภาษาไทย เน้นการมีส่วนร่วมจากมหาวิทยาลัย และโรงเรียนมัธยมในพื้นที่อย่างแท้จริง...