บทความล่าสุด

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ เปิดอาคาร 100 ปี สาธารณสุข 11 ชั้น เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ และตอบสนองความต้องการของระบบสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ นายแพทย์ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2 เป็นประธานเปิดป้ายอาคาร 100 ปี สาธารณสุข ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ เนื่องในโอกาสที่กระทรวงสาธารณสุขครบรอบ 100 ปี ซึ่งวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2515 เป็นโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาลและผดุงครรภ์ สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เริ่มเปิดการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลและผดุงครรภ์ เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ 2517 และได้ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข องค์กรวิชาชีพ . นางสาววาสนา มั่งคั่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ กล่าวว่า วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ซึ่งได้รับพระราชทานนาม จากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2537 เป็นสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ เพื่อตอบสนองระบบสุขภาพชุมชน แต่เวลาผ่านมากว่า 40...
คติธรรมยามเช้า พระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ วันที่ 12 ธ.ค 2561
วันที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 09.09 น. นายแพทย์บุญชัย ธีระกาญจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 3 ประธานเปิดโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พร้อมด้วยนายแพทย์อดิศร วรรธนะศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ นายแพทย์ชนินทร์ จารุวัฒนมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมการแพทย์ขั้นพื้นฐาน ทันตกรรมอุดฟัน ถอนฟัน บริการตรวจตา ตรวจสุขภาพจิต แพทย์แผนไทย ฝังเข็ม นวด คัดกรองภาวะสมองเสื่อมให้ความรู้เรื่องอาหารปลอดภัย การประเมินเด็กติดเกมส์ ตรวจรักษาโรคข้อกล้ามเนื้อ โรคกระดูก โรคผิวหนัง กุมารเวชกรรมการแนะนำฝึกอาชีพ สำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ความรู้เรื่องกฎหมายกับประชาชน ตัดผม จำหน่ายเครื่องอุปโภคบริโภคราคาประหยัด และกิจกรรมอื่นๆ ตามบริบทของพื้นที่ตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุขมอบของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน โดยเฉพาะพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลที่ประชาชนเข้าถึงบริการได้ยากเพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณ ศาลาวัดท่าล้อ หมู่ที่ 5 บ้านท่าล้อ ตำบลบางพระหลวง อำเภอเมืองนครสวรรค์ การจัดงานได้รับความร่วมมือจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3...
นายอำเภอลับแลลงพื้นที่ศึกษาประวัติศาสตร์ เมืองลับแลง เพื่อทำฐานข้อมูลการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยนางชลธิชา ฟูบินทร์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอลับเเล และนายเจษฎา ศรุติสุต นายกเทศมนตรีตำบลศรีพนมมาศ ประธานสันนิบาตเทศบาล พร้อมด้วยคณะทำงานศึกษาประวัติศาตร์เมืองลับแล เข้าเยี่ยมชมและสำรวจโบราณสถานเมืองลับแล (เมืองลับแลง) เพื่อกำหนดกรอบแผนงานแนวทางการศึกษาประวัติศาสตร์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์เมืองลับเเล (เมืองลับแลง) สำหรับการดำเนินงานส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีฐานข้อมูลที่ชัดเจน ณ.บริเวณพื้นที่แอ่งโบราณลับแลง ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน
คติธรรมยามเช้า พระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ วันที่ 11 ธ.ค 2561