บทความล่าสุด

#ศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ(CSR) จังหวัดสุโขทัยมอบเงินช่วยเหลือบ้านผู้ยากไร้ เมื่อเวลา 09.20น.ของวันที่ 31พค.2566 ณ.ห้องประชุมศรีสัชนาลัย ชั้น5 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย นาย สุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยได้รับมอบเงินตามโครงการผ้าป่าสามัคคีเพื่อช่วยเหลือ บ้านผู้ยากไร้ของจังหวัดสุโขทัยจาก นาย โกวิท ทรงคุณ ประธานศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ(CSR)จังหวัดสุโขทัย ทั้งนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยได้มอบต่อให้นางสาวมะลิวัน สิทธิโยธี ตำแหน่ง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย เพื่อนำเงินไปดำเนินการต่อ โดยทั้งนี้ ทางศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ(CSR) ได้จัดโครงการผ้าป่าสามัคคีเพื่อช่วยเหลือบ้านผู้ยากไร้จังหวัดสุโขทัย โดยได้รับความร่วมมือจากส่วนงานราชการของจังหวัดสุโขทัยทุกภาคส่วน ได้บริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือสังคมและร่วมยอดเงินแล้วได้ 108,000บาทและได้ส่งมอบต่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบริหารการจัดการตามวัตถุประสงค์ต่อไป https://youtu.be/jb8JLsqHcj4 กิตติ พรดวงจันทร์ สุโขทัย 0821632939
คติธรรมยามเช้า พระเทพปริยัติ เมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566
อยุธยา - จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีถวายราชสักการะและถวานราชสดุดี เนื่องในวัน "พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว" ประจำปี ๒๕๖๖ วันนี้ (๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖) เมื่อเวลา ๐๘.๔๕ น. ที่ หอประชุมพระพิรุณระลึกโปรดเกล้าฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะและกล่าวคำถวายราชสดุดี พร้อมด้วย นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ และพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวัน "พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงขึ้นเสวยราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๗ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๖๘ ทรงเตรียมความพร้อม ในการปูพื้นฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยแก่ประชาชนชาวสยาม ทรงตัดสินพระทัยเป็นพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ และทรงมีพระราชโองการ...
เลขาธิการ กช.เปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ในโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ โดยการทดสอบสมรรถนะวิชาชีพ ประจำปี 2566 วันนี้ (30 พฤษภาคม 2566) นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ในโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ โดยการทดสอบสมรรถนะวิชาชีพ ประจำปี 2566 โดยมี นายศรัณ อัยราน้อย รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ นายพรชัย พิศาลสิษฐ์กุล นายกสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย) พร้อมด้วยผู้แทนจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ผู้แทนจากสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ(ประเทศไทย) ผู้บริหาร ครู ผู้สอน และนักเรียนจากโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เข้าร่วมพิธีเปิด ณ ห้องประชุมนันทา สวนนงนุช อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ กล่าวว่า การจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถตามคุณลักษณะและสมรรถนะของแต่ละบุคคลให้ไปได้ไกลที่สุดเท่าที่ศักยภาพและความสามารถของแต่ละบุคคลพึงมี ภายใต้ระบบเศรษฐกิจสังคมฐานความรู้สังคมแห่งปัญญา และการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ซึ่งระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุศักยภาพและขีดความสามารถของตนได้ โดยการแข่งขันทักษะก็เป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมและบูรณาการความรู้จากการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่เรียน เพื่อสร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญของการเรียนในสายวิชาชีพที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ รวมทั้งยังเป็นการพัฒนาอาชีพเพื่อรองรับการแข่งขันทักษะไปสู่ระดับที่สูงขึ้น อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของผู้เรียนให้พร้อมก้าวสู่เวทีการแข่งขันในระดับนานาชาติได้อย่างภาคภูมิใจ สำหรับการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ในโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบ โดยการทดสอบสมรรถนะทางวิชาชีพในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนโรงเรียนนอกระบบได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะตามขีดความสามารถ ความต้องการและความถนัดอย่างเต็มศักยภาพ...
#รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดีเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์#  วันนี้ (30 พ.ค. 66) เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดีเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (RRU) และ วิทยาลัย Baria – Vungtau (บาเรีย วุงเต่า) College of Education (BVCE) ประเทศเวียดนาม นำโดย ดร.ฟาม หง็อก ซอน นายกสภาวิทยาลัย BVCE โดยมีคณะผู้บริหารของทั้งสองสถาบันการศึกษา เข้าร่วมในพิธี ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กล่าวว่า ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีกิจกรรมร่วมกับวิทยาลัย Baria...