บทความล่าสุด

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา ศอ.บต.ร่วมกับวัดนาทวี นำข้าวสารหอมมะลิ 100 เปอร์เซ็น จำนวน สามหมื่นเจ็ดพันกิโลกรัม มอบ 127 วัด ใน 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา วันนี้ 11 สิงหาคม 2563 ที่วัดนาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา ตัวแทนของ พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( ศอ.บต.) ร่วมกับพระครูสุวัฒนาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา / เจ้าอาวาสวัดนาทวี ได้นำข้าวสารหอมมะลิ 100 เปอร์เซ็น จำนวน 37,000 กก. มอบให้แก่วัดในพื้นที่ จังหวัดสงขลา จำนวน 127 วัด ที่อยู่ในอำเภอนาทวี,เทพา,จะนะ และ สบ้าย้อย ตามกิจกรรมส่งเสริมและทำนุบำรุงการดำเนินกิจกรรมทางศาสนาของวัดและชุมชนไทยพุทธเปราะบางในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและทำนุบำรุงให้กิจกรรมทางศาสนาในพื้นที่ โดยพระสงฆ์ สามเณร และชุมชนไทยพุทธเปราะบางสามารถดำรงชีวิต และปฏิบัติศาสนากิจตามหลักความเชื่อได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ข้าวสารหอมมะลิมอบให้กับโรงทานวัดในจังหวัดสงขลา ใช้ในการประกอบเลี้ยงอาหาร นอกจากนี้...
ส่องกิจกรรมน้องๆ "ไทยราษฏร์คีรี" รร.ชายขอบ ต่อยอดเลี้ยงไก่ไข่สู่ทักษะอาชีพและการจัดการเชิงธุรกิจ ห่างจากตัวเมืองจังหวัดตาก ออกไปประมาณ 70 กิโลเมตร เป็นที่ตั้งของ"โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี" ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ โรงเรียนขนาดกลางที่มีจำนวนนักเรียน 807 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 42 คน จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนครึ่งหนึ่งเป็นเด็กชาวเขาชนเผ่าต่างๆ เช่น พม่า กะเหรี่ยง มอญ และม้ง ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ปกครองมีฐานะยากจน โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน เมื่อปี 2560 โครงการภายใต้ความร่วมมือของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท และสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่ดำเนินการร่วมกันมาตั้งแต่ปี 2532 ช่วยบรรเทาปัญหาทุพโภชนาการของเด็กและเยาวชน ด้วยการส่งเสริมให้เข้าถึงการบริโภคไข่ไก่ทีเป็นโปรตีนคุณภาพ จนถึงปัจจุบัน มีพันธมิตรที่ร่วมสนับสนุนโครงการ ฯ อาทิ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และ หอการค้าญี่ปุ่น- กรุงเทพฯ (JCC) ซึ่งโรงเรียนไทยราษฎร์คีรี เป็นโรงเรียนลำดับที่...
"กอ.รมน.จว.ขอนแก่นจัดโครงการเสริมความเข็มแข็งระดับตำบล!! เมื่อวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 10.30 น. กอ.รมน.จว.ขอนแก่น ดำเนินจัดโครงการเสริมความเข็มแข็งระดับตำบล เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชน เกิดความร่วมมือในการขับเคลื่อนแนวทางการรักษาความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ ผ่านกิจกรรมศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลเพื่อสร้างรายได้และเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตของประชาชน ในชุมชน และ พัฒนาชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนพร้อมทั้งเสริมสร้างการรับรู้และแนวทางป้องกันเกี่ยวกับโรคติดต่อโควิด19 ให้กับประชาชนได้รับทราบ โดยมีนายสุรศักดิ์ วงเกล้า นายอำเภอภูผาม่าน เป็นประธานในพิธีฯ มีหัวหน้าส่วนราชการฯ สื่อมวลชน เข้าร่วมโครงการฯ ณ สถานที่ฝึกอบรม อบต.ห้วยยาง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย #ทีมงานประชาสัมพันธ์กอ.รมน. จว.ขอนแก่น!! ###############################
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 ได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง, พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ โดยดำเนินงานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่ 3 มาอย่างต่อเนื่อง จำนวน 48 โครงการ โดยแบ่งกลุ่มงานตามลักษณะของการดำเนินงานฯ ออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 1.กลุ่มงานความมั่นคง มั่นคง ได้แก่ โครงการบ้านยามชายแดน มีลักษณะเป็นหมู่บ้านจัดตั้งขึ้นใหม่บริเวณแนวชายแดน มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นจุดเฝ้าตรวจ รายงานข่าวสาร โดยให้ราษฎรได้อาศัยอยู่ในถิ่นฐานเดิม ไม่ต้องอพยพมายังพื้นราบ มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าต้นน้ำ มีที่ตั้งโครงการในพื้นที่พัฒนาเพื่อความมั่นคง 2.กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพชีวิต 2.1 โครงการฟาร์มตัวอย่าง มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งผลิตอาหาร, เป็นแหล่งจ้างงาน และเป็นแหล่งฝึกอาชีพให้กับราษฎรในพื้นที่โครงการ 2.2 โครงการศิลปาชีพ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาฝีมือด้านงานศิลปาชีพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมหัตถกรรมชาวเขา 2.3 โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อทดลอง สาธิตปลูกไม้มีค่าบนพื้นที่สูง ทั้งพืชผัก ไม้ดอก...
“รวบ 3 หนุ่มแดนมังกร แอบเปิดบ้านขายเว็บเสียวและพนันออนไลน์!! ตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี,พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เรื่องการควบคุมดูแลชาวต่างชาติที่เข้ามาพานักอาศัยหรือเข้ามาเพื่อท่องเที่ยวในประเทศไทย โดย พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร.และ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รอง ผบ.ตร.มอบหมายให้ สตม.ดำเนินการตรวจสอบกลุ่มแก๊งต่างชาติ ที่เข้ามาสร้างความเสียหายต่อประเทศและสร้างความเดือดร้อนกับสังคมไทย หรือทำลายภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทย สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดย พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช. สตม. พร้อมด้วย พล.ต.ต.สุรพงษ์ ชัยจันทร์ รอง ผบช.สตม., พล.ต.ต.อาชยน ไกรทอง ผบก.ตม.3, พ.ต.อ.ทินกร รังมาตย์ รอง ผบก. ตม.3,พ.ต.อ. กฤษณะ พัฒนเจริญ รอง ผบก. ตม.3, และ พ.ต.อ.รัชธพงศ์ เตี้ยสุด ผกก.สส.บก.ตม.3 ร่วมแถลงข่าว การจับกุมตัว 1. MR. WANG อายุ 31 ปี สัญชาติจีน โดยกล่าวหาว่า “เป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน” 2. MR....