"กอ.รมน.จว.ขอนแก่นร่วมประชุมการประชุมคณะทำงานสำรวจการครอบรองที่ดิน ระดับพื้นที่ อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน ครั้งที่ 1/2563!! เมื่อวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายณชพัฒน์​ ไกรศรี​วรรธนะ​ เจ้า​หน้าที่​ปฎิบัติการ​ด้านการ​ข่าว​ กอ.รมน. จว.ขอนแก่น เข้าร่วมประชุมการประชุมคณะทำงานสำรวจการครอบรองที่ดิน ระดับพื้นที่ อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน ครั้งที่ 1/2563 โดยมี นายวิทยา ปัญจมาตย์ ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น) เป็นประธานการประชุมฯ มีหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน อ.ภูผาม่าน ผลการดำเนินการประชุม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย!! #ทีมงานประชาสัมพันธ์กอ.รมน. จว.ขอนแก่น!! ###############################
"กรมบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพย์สินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Offering Auction) ขายทรัพย์สินได้กว่า 53 ล้านบาท!! เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น.กรมบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพย์สินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Offering Auction) โดยมีสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3, 5 และ 6 เป็นศูนย์กลาง (Center) สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี ชลบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น เชียงใหม่ พิษณุโลก นครปฐม สุราษฎร์ธานี และจังหวัดสงขลา เป็นสำนักงานเครือข่ายเพื่อเสนอราคา (Node) ซึ่งมีนายเสกสรร สุขแสง รองอธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยผู้บริหารกรมบังคับคดี ร่วมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี ณ ห้องขายทอดตลาด อาคารอสีติพรรษ กรมบังคับคดี กรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการขายทอดตลาดทรัพย์สินขายได้ จำนวน 26 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 53,700,000 บาท การขายทอดตลาดทรัพย์สินผ่านระบบอิเล็กทรอ นิกส์  (e - Offering Auction)...
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์พร้อม พช. ร่วมงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 15.00 น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี ประจำปี 2563 โดยมีพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวรายงาน และได้เยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี นิทรรศการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี การสาธิตผลิตภัณฑ์ชุมชนท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ OTOP งานหัตถศิลป์ อัตลักษณ์ผ้าไทย ตลอดจนการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ของดีจากชุมชนทั่วไทย ในการนี้นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ และนายประดิษฐ...
คติธรรมยามเช้า พระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ วันที่ 11 สิงหาคม 2563
  https://youtu.be/FnYR4mdfP80 อพท.พื้นที่พิเศษ๔ ร่วมสมาคมท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดสุโขทัยพร้อมคณะกรรมการ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้รุ่นพี่สอนรุ่นน้องในการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนท่องเที่ยวบ้านมุงเหนือ จันทร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ สมาคมท่องเที่ยวโดยชุมชน จ.สุโขทัย นำโดยนายชัชชัย ชุ่มชื่น นายกสมาคมท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดสุโขทัย พร้อมคณะกรรมการ ชมรมเครือข่ายอพท.๔ จังหวัดสุโขทัยและกำแพงเพชร ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากรุ่นพี่สอนรุ่นน้อง เรื่องการบริหารจัดการกลุ่มเพิ่มศักยภาพด้านที่1 ตามยุทธศาสตร์CBT Thailand ณ ชุมชนท่องเที่ยวบ้านมุงเหนือ อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์ คือ ๑. เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การดำเนินงานส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนต้นแบบ ๒. เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านมุงเหนือ ๓. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการจัดตั้งกลุ่มเครือข่าย ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนอพท.๔ กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ปลัดอำเภอ ท่านนายกเทศมนตรีตำบลบ้านมุง ในการยินดีที่ชุมชนต้องการพัฒนาศักยภาพตนเองจัดตั้งกลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชน และท่านผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาเนินมะปราง อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมสังเกตุการณ์และพร้อมจะช่วยสนับสนุนชุมชน ดำเนินการโดย นางชวมล แพจุ้ย ภาพและข่าวโดยนางสาวจุฑามาศ บุญค้ำ จนท.ประสานงานโครงการอพท.4 #นักพัฒนาการท่องเที่ยว #ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอพท.๔ #กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านมุงเหนือ