#สโมสรไลออนส์นครสวรรค์และสี่แควทำหนังสือสัญญาข้อตกลง (MOU)กับโรงพยาบาลสารรค์ประชารักษ์สนับสนุนเครื่องECMO#


เมื่อเวลา 11.00 น. วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 ณ ตึกชั้นที่ 8 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
แพทย์หญิง รจนา ขอนทอง ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ อ. เมืองจ.นครสวรรค์ ได้ร่วมจัดทำหนังสือสัญญาข้อตกลงขึ้นระหว่าง สโมสรไลออนส์สากลภาค 310-เอ 2 กับ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
ซึ่งจะอนุเคราะห์ให้การสนับสนุน “เครื่องพยุงการทำงานของหัวใจและปอดแบบเคลื่อนที่ (ECMO)” เพื่อไว้ใช้ที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษั โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก มูลนิธิไลออนส์สากล (CIF) ร่วมกับสโมสรไลออนส์สากลภาค 310-เอ2 มี สโมสรไลออนส์สี่แคว นครสวรรค์ และ สโมสรไลออนส์นครสวรรค์ (จากเงินบริจาคเข้าสมทบ) มีข้อตกลงในสัญญาดังนี้
1. หลังจากได้รับการส่งมอบ เครื่องพยุงการทำงานของหัวใจและปอดแบบเคลื่อนที่ (ECMO) กับ โรงพยาบาลสรรค์ประชารักษ์เรียบร้อยแล้ว (ตามบัญชีส่งมอบ)โรงพยาบาลฯจะทำหนังสือตอบรับให้สโมสรไลออนส์สากลภาค 310- เอ 2 เพื่อแสดงว่าได้รับส่งของครบถูกต้องเรียบร้อยแล้ว
2. โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จะดูแลรักษา เครื่องพยุงการทำงานของหัวใจและปอดแบบเคลื่อนที่ (ECMO)ให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน เพื่อให้เกิดประ โยชน์สูงสุดแก่ผู้เข้ารับบริการ และหากมีการชำรุดเสียหาย โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จะบำรุงรักษา ซ่อมแซม ด้วยงบประมาณของโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์เองโดยทั้งสองฝ่ายทำหนังสือสัญญาข้อตกลงฉบับทั้งสองฝ่ายได้อ่าน ทำความเข้าใจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยานทั้งสองฝ่าย

สำหรับผู้ลงนามในสัญญาประกอบด้วย แพทย์หญิงรจนา. ขอนทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ผู้ให้สัญญา ไลออนชญาภา สุสมบูรณ์
นายกสโมสรไลออนส์สี่แคว นครสวรรค์ และไลออนกิตติ ชูสว่าง นายกสโมสรไลออนส์นครสวรรค์ เป็นคู่สัญญา
นายแพทย์พรลิขิต ทิพรังศรี
นายแพทย์ชำนาญการ
นายแพทย์ศิรเศรษฐ์ หงส์ลดารมภ์ นายแพทย์ชำนาญการ และไลออนณปภัช อัตตนนท์ นายกสโมสรไลออนส์สี่แควนครสวรรค์ เพิ่งผ่านพ้น เป็นพยาน
ท้ายที่สุดผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ขอขอบพระคุณนายกสโมสรไลออนส์นครสวรรค์และสโมสรไลออนส์สี่แควพร้อมคณะกรรมการบริหารทุกท่าน ที่เห็นความสำคัญของประชาชนใน 3 จังหวัด จำนวนประมาณ 3 ล้านคน ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงช่วยดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่าน สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ร่ำรวย ถ้ารวยอยู่แล้วให้รวยยิ่งๆขึ้นไปอีก