จัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

จัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพใน […]

คติธรรมยามเช้าพระธรรมวชิรธีรคุณ รศ.ดร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์ เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์เจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์พระอารามหลวงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗

คติธรรมยามเช้าพระธรรมวชิร […]