วันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. ว่าที่ร้อยตรีปรีชา พลับน้อย นายอำเภอพยุหะคีรี พร้อมด้วย พัฒนาการอำเภอ เกษตรอำเภอ ได้ดำเนินการมอบวัสดุอุปกรณ์การประกอบอาชีพ ตามงบประมาณโครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด ปี 2561 (งบ สนง.ป.ป.ส.ภาค 6) ให้กับ นายธวัธชัย ศรีไหม บ้านเลขที่ 23/2 ม.16 ต.นิคมเขาบ่อแก้ว อ.พยุหะคีรี - จำนวน 20,000 บาท (อาชีพทำไร่อ้อย)
วันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. ว่าที่ร้อยตรีปรีชา พลับน้อย นายอำเภอพยุหะคีรี พร้อมด้วย พัฒนาการอำเภอ เกษตรอำเภอ ได้ดำเนินการมอบวัสดุอุปกรณ์การประกอบอาชีพ ตามงบ ประมาณโครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด ปี 2561 (งบ สนง.ป.ป.ส.ภาค 6) ให้กับ นายธวัธชัย ศรีไหม บ้านเลขที่ 23/2 ม.16 ต.นิคมเขาบ่อแก้ว อ.พยุหะคีรี - จำนวน 20,000 บาท (อาชีพทำไร่อ้อย)
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 ณ ห้องนภาลัย บอลรูม โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดการประชุมหารือแนวทางในการปฏิรูปด้านการท่องเที่ยวของไทย กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในประเด็นสถานการณ์การท่องเที่ยวไทย ความสะดวก ความสะอาด และความปลอดภัย พร้อมทั้งได้เน้นย้ำเรื่องการดูแลนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะด้านความปลอดภัย เช่นเหตุการณ์ที่เรือล่มในทะเล ทำให้มีนักท่องเที่ยวเสียชีวิตจำนวนมาก ไม่นานมานี้ ส่งผลกระทบถึงภาพลักษณ์ในด้านต่างๆ ในวงกว้าง พร้อมทั้งได้แสดงข้อมูลสถานการณ์นักท่องเที่ยวชาวจีนตั้งแต่ปี 2555-2561 จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดยส่วนของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่แม้ในปีนี้ตัวเลขจะลดลง แต่ยังคงมีตัวเลขสูงกว่าสถิติในปีก่อนๆ ขณะที่ในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้ พบว่า มีจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งหมดมากที่สุดเป็นประวัติศาสตร์ รวมไปถึงนักท่องเที่ยวชาวจีนด้วย โดยช่องทางที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวของชาวจีนที่จะเดินทางเข้ามา อันดับแรก คือ คำบอกเล่าจากเพื่อน การรับข้อมูลผ่านสังคมออนไลน์ และคำบอกเล่าจากครอบครัว และคนที่เคยเดินทางมาแล้ว มากกว่าข้อมูลจากทางการ แผ่นพับ และประชาสัมพันธ์ในด้านอื่นๆ ศึ่งแสดงให้เห็นว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นต้องสร้างความประทับจากคนสู่คนโดยตรง อย่างไรก็ตาม แม้ตัวเลขของนักท่องเที่ยวชาวจีนในต้นปี 2561 ยังลดลงไม่มาก แต่สิ่งสำคัญที่ต้องร่วมมือกัน คือการทำให้อัตราการสูญเสียน้อยลง ดังนั้นทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องทราบความสามารถในการดูแลนักท่องให้ได้รับความปลอดภัยอย่างทั่วถึง ตั้งแต่ขั้นตอนการทำวีซ่าที่มีปริมาณเฉลี่ย...
กิจกรรม จิตอาสา"เราทำความดี ด้วยหัวใจ" วันที่ 18 ตุลาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรีปรีชา พลับน้อย นายอำเภอพยุหะคีรี เป็นประธาน เปิดกิจกรรม จิตอาสา"เราทำความดี ด้วยหัวใจ" พัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ณ อบต.เขาทอง โดยมีนายก อบต.เขาทอง และคณะเจ้าหน้าที่, สมาชิกสภาจังหวัดเขตพื้นที่อำเภอพยุหะคีรี, สาธารณสุขอำเภอและคณะเจ้าหน้าที่, อสม./ประชาชนจิตอาสา " เราทำความดี ด้วยหัวใจ " เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 220 คน สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย จำนวน 845 หลังคาเรือน
พิธีแลกเงินขวัญถุง...พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายชนาธิป โคกมณี นายอำเภอหนองบัว เป็นประธานพิธีแลกเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และพี่น้องประชาชนบ้านเนินตาเกิด หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกลับ พร้อมนี้ได้ร่วมถวายภัตราหารเพลแด่พระสงฆ์ ณ ศาลาการเปรียญวัดเทพสุทธาวาส ต.หนองกลับ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์