พิธีเปิดการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีและงานลอยกระทงบ้านจอมทอง

0
170

พิษณุโลก
นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีและงานลอยกระทงบ้านจอมทอง โดยมี นายกัณธนพงศ์ กัญจน์ธนะโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมทอง , นางสุธาสินี พรหมสิทธิ์  กำนัน ต.จอมทอง , นางสาวศุภากร คนไว พัฒนาการอำเภอเมืองพิษณุโลก , ร้อยเอก มาโนชน์ รุ่งวิรัตน์ ผู้แทนจากกองพันทหารม้าที่ 9 , นายนริศ โภชนจันทร์ ปศุสัตว์อำเภอเมือง พิษณุโลก , ผู้นำท้องถิ่น , ผู้ใหญ่บ้านและราษฎรในพื้นที่ตำบลจอมทอง ร่วมพิธีเปิดฯ โครงการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ซึ่งคนในชุมชนได้ร่วมกันสืบค้นภูมิปัญญาท้องถิ่น อาหารพื้นถิ่น สินค้า OTOP และเอกลักษณ์ของชุมชน พัฒนาจนเกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชนได้แก่ สะพานไม้ไผ่เชื่อมใจคนริมน้ำน่าน เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีการทำเกษตรริมน้ำน่านและการประมงพื้นบ้าน และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายในชุมชนให้ดีขึ้นประชาชนมีรายได้จากการต้อนรับนักท่องเที่ยว ณ สะพานเชื่อมใจ บ้านจอมทอง หมู่ 6 ตำบลจอมทองอำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลก

ปรีชา นุตจัรส ราย งาน