“ พิธีปล่อยแถวแสดงกำลังสร้างความเชื่อมั่นในเทศกาลลอยกระทงปี 2561 เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ”

0
58

“ พิธีปล่อยแถวแสดงกำลังสร้างความเชื่อมั่นในเทศกาลลอยกระทงปี 2561
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ”

วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการให้บริการช่วยเหลืออำนวยความสะดวก และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมถึงการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในรูปแบบต่างๆ ที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายให้ความสำคัญในการสนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภายในประเทศให้มากขึ้น โดยส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว ประเพณี วัฒนธรรม และกำกับดูแลให้ได้มาตรฐานเพื่อเป็นพัฒนาการ การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการรณรงค์การเพิ่มประสิทธิภาพ การให้บริการและอำนวยความสะดวกเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศไทยสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ประกาศอย่างยิ่งใหญ่ให้ปี 2561 เป็น ปี “ท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน”

สำหรับในช่วงเทศกาลลอยกระทงจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามายังประเทศไทย เป็นจำนวนมาก และเกิดการสร้างรายได้ที่สำคัญของประเทศ กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวนำโดย พล.ต.ต.ธีรพล คุปตานนท์ รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวและพล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล รักษาราชการแทนผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จึงได้จัดพิธีปล่อยแถวแสดงกำลังสร้างความเชื่อมั่นในเทศกาลลอยกระทง ปี 2561 เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีกองบัญชาการตำรวจนครบาล , กองบัญชาการปราบปรามยาเสพติด , สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง , กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา,กรมการปกครอง, กรมเจ้าท่า , กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมกำลังเพื่ออำนวยความสะดวกและรักษาความปลอยภัยให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยในช่วงเทศกาลลอยกระทงในปี 2561 นี้ โดยจัดกำลังเจ้าหน้าที่ จำนวนกว่า 1,500 นาย ร่วมกับอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ออกปฏิบัติการตามแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ เพื่อให้บริการการดูแลความปลอยภัยได้อย่างทั่วถึงและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของประเทศ โดยมีนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ได้เดินทางมาเป็นประธาน และมอบนโยบายในด้านการดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และได้ร่วมออกตรวจทางน้ำกับกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวตามสถานที่จัดงานลอยกระทงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ในการนี้กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวได้เชิญแขกผู้มีเกียรติที่เป็นเอกอัครราชทูต ราชทูตและตัวแทนจากสถานทูตต่างๆที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยเข้าร่วมพิธีอย่างคับคั่ง รวมทั้งตัวแทนหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หน่วยงานรักษาความปลอดภัย ตัวแทนการท่องเที่ยวภาคเอกชนเข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย!!

#ทีมงานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ 5 : พ.ต.ต.หญิงพัชรี ศรีเผือก สว.ฝอ. 5 บก.อก.สตม.:สายด่วน 1178 !!