เมื่อ ๒๐๐๙๐๐ – ๒๐๑๒๐๐ พ.ย. ๖๑ มว.รส.ที่ ๒ ร้อย.รส.ที่ ๒ (ร.๔ พัน.๒) อ.ลานสัก จว.อ.น.ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน,ราษฎรจิตอาสา ม.๗ บ.น้ำวิ่ง ต.ทุ่งนางาม อ.ลานสัก จว.อ.น. จำนวน ๒๐ คน
ร่วมกัน สร้างบ้าน ให้กับ นาย สิทธิชัย สิทธิการนา อยู่ บ.เลขที่ ๔๔/๒ ม.หมู่ ๗ ต.ทุ่งนางาม อ.ลานสัก จว.อ.น. ที่ประสบเหตุอัคคีภัย เมื่อวันที่ ๖ มี.ค.๖๑ ที่ผ่านมา โดยใช้งบของจังหวัด , ปภ. และ อบต.ทุ่งนางาม เริ่มดำเนินการวันนี้เป็นการเทปูนตั้งเสา ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย