“รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี”

0
120

“รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” นายรุ่ง อุดมศิริ ผอ.รร.วัดบ้านมะเกลือ ร่วมกับ ร.ร.ปริยัติธรรมฯ โดย ผอ.ชัญสกุล ทองสุขดี ร่วมกันเป็นผู้เสนอชื่อ หลวงพ่อเจ้าคุณพระนิโรธรักขิต(หลวงพ่อสุนทร) เจ้าอาวาสวัดท่าพระเจริญพรต(วัดบ้านมะเกลือ) ให้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี โดยเน้นคุณสมบัติเป็นครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และมีคุณูปการต่อวงการศึกษาไทย
ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ร.ร.วัดบ้านมะเกลือ ต้อนรับคณะกรรมการประเมินฯจากจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีลูกศิษย์ของหลวงพ่อฯ ที่ประสพความสำเร็จ ไปประกอบอาชีพทั้งรับราชการ และดำเนินธุรกิจส่วนตัวเดินทางมาจากทั่วประเทศกว่า 100 คนลงเพื่อร่วมกันให้ข้อมูลจากการที่หลวงพ่อให้โอกาสทางการศึกษา ได้รับความเมตตา อบรม สั่งสอน ให้เป็นคนดี จากปรัชญา แนวคิด ของหลวงพ่อพระนิโรธรักขิต ที่ว่า “สร้างคน มั่นคงกว่าสร้างตึก” ซึ่งมีความหมายว่า เปิดโอกาสให้คนได้รับการศึกษาที่ดีแล้ว เขาสามารถนำความรู้ ไปพัฒนาต่อยอดตนเองต่อไปได้ โดยที่ไม่ต้องติดตามไปคอยดูแลตลอดเวลา ผิดกับการสร้างตึก รวมทั้งสิ่งก่อสร้างต่างๆ เมื่อเวลาผ่านไปไม่นาน ก็ต้องคอยทาสี เปลี่ยนหลังคา ปรับปรุงซ่อมแซมอยู่ตลอดเวลา ด้วยแนวคิดนี้ ทำให้หลวงพ่อฯ เปิดสำนักเรียนปริยัติธรรมฯ มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2503 ซึ่งต่อมาก็พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนทั้งแผนกธรรมศึกษา และแผนกสามัญศึกษา จนทำให้มีลูกศิษย์จำนวนมาก ทั้งพระภิกษุสงฆ์ สามเณร ที่นำหลักธรรมคำสอน ไปเผยแพร่ต่อทั้งในประเทศ และต่างประเทศ อีกทั้งลูกศิษย์ที่เป็นฆารวาส ก็ได้นำความรู้ไปพัฒนาตนเองต่อ จนสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง ดำรงชิวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตลอดมา ด้วยคุณสมบัติครบถ้วนดังกล่าว ทำให้หลวงพ่อเจ้าคุณพระนิโรธรักขิต(หลวงพ่อสุนทร) เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะได้รับรางวัลอันทรงคุณค่านี้.