โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกบรรพชาสามเณร บวชศีลจาริณี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น วัดโพธิญาณ ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1 เป็นประธานบรรพชาสามเณร บวชศีลจาริณี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร โดยมี นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก พร้อมคณะครู เครือข่ายผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกได้ดำเนินโครงการบรรพชาสามเณร บวชศีลจาริณี มาเป็นปีที่ 6 สำหรับปีการศึกษา 2561 มีนักเรียนชายบรรพชาสามเณรจำนวน 126 รูป และนักเรียนหญิงบวชศีลจาริณี 152 คน ทั้งสิ้น 278 คน โดยกำหนดการจัดโครงการเริ่มตั้งแต่วันที่ 12 ถึง 16 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดโพธิญาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร พร้อมทั้งเพื่อพัฒนาเด็กไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และคุณธรรมแห่งความเป็นไทย พร้อมสร้างความตระหนักถึงหน้าที่ที่พึงปฏิบัติต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ บิดา มารดา และครูบาอาจารย์
โรงเรียนนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณร บวชศีลจาริณี ได้รับความอนุเคราะห์และสนับสนุนเป็นอย่างดียิ่ง จักรพระครูสุนทรโรจนคุณ เจ้าอาวาสวัดโพธิญาณ ในด้านอาคารสถานที่จัดอบรม อาหาร น้ำดื่ม อาหารว่าง และน้ำปนะตลอดการอบรมทั้งหมด 5 วัน

ปรีชา นุตจัรส รายงาน