การฝึกซ้อมแผนอัคคีภัย ประจำปี 2561 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน

0
58

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 นาฬิกา นายแพทย์ชนินทร์ จารุวัฒนมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เป็นประธานและร่วมการฝึกซ้อมแผนอัคคีภัย ประจำปี 2561 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน เพิ่มพูนทักษะ ความรู้ การตัดสินใจตามหลักวิธีต่างๆ รับทราบรหัสสัญญาณฉุกเฉิน ฝึกใช้อุปกรณ์ดับเพลิงสามารถรองรับสถานการณ์ วิธีการผจญเพลิง การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากอาคารสูง ใช้เครื่องช่วยหายใจ การช่วยเหลือผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ขนย้าย / แยกประเภทสิ่งของต่างๆให้ได้รับความเสียหายน้อยที่สุด ปิดการจราจรรอบโรงพยาบาล วิธีขอความช่วยเหลือจากภายนอกองค์กร สร้างเครือข่ายความร่วมมือภายในจังหวัด อำเภอ สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับผู้รับบริการ
โดยสมมติสถานการณ์ดังนี้ เกิดเหตุเพลิงไหม้ห้องปฏิบัติการการพยาบาล ในหอผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุ ชั้น 4 อาคาร 4 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ผู้พบสถานการณ์ระดมเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานดับเพลิงในเบื้องต้น แจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศระดมเจ้าหน้าที่เข้าช่วยดับเพลิง เพลิงได้ลุกลามขยายเป็นวงกว้างจนไม่สามารถควบคุมเพลิง โรงพยาบาลฯได้ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆภายในจังหวัด ได้รับความช่วยเหลือจนเพลิงสงบ ผู้ร่วมฝึกซ้อมและให้ความอนุเคราะห์อุปกรณ์ กำลังพล ประกอบด้วย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครนครสวรรค์ ตำรวจ การไฟฟ้า การประปา กู้ภัย ป้องกันภัยจังหวัด มณฑลที่31 สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์ โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ โรงพยาบาลศรีสวรรค์ โรงพยาบาลปากน้ำโพ โรงพยาบาลรวมแพทย์ โรงพยาบาลร่มฉัตร และบุคลากรโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์