กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน วางแนวทางดำเนินการให้ผู้โดยสารที่เดินทางด้วยรถตู้สาธารณะปลอดภัยจากอุบัติเหตุ ตามโครงการ รถตู้ปลอดภัย

0
54

กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน วางแนวทางดำเนินการให้ผู้โดยสารที่เดินทางด้วยรถตู้สาธารณะปลอดภัยจากอุบัติเหตุ ตามโครงการ รถตู้ปลอดภัย

พันตำรวจเอก เสน่ห์ จรรยาสถิต รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีเปิดเผยว่า ตามที่ ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส.และภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน รวมทั้งผู้ประกอบการรถตู้สาธารณะในจังหวัดจันทบุรีได้ร่วมกันประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยรถตู้โดยสารสาธารณะจังหวัดจันทบุรีสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน นักท่องเที่ยวที่ใช้บริการโดยเบื้องต้น ทางกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สสส.มาดำเนินโครงการอันจะเป็นการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น สร้างความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบ คำสั่งแก่ผู้ประกอบการคิวรถตู้และพนักงานขับรถ ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารป้องกันอุบัติเหตุที่ส่งผลต่อความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินรวมถึงผลกระทบทางสังคมต่อครอบครัวของผู้ที่อยู่เบื้องหลัง ซึ่งการดำเนินโครงการได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้ประกอบการคิวรถตู้และพนักงานขับรถ มีการนำเสนอแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนของรถตู้โดยสารสาธารณะระยะใกล้ อาทิ สายจันทบุรี – กรุงเทพฯ / จันทบุรี – ระยอง / จันทบุรี – สระแก้ว – ฉะเชิงเทรา เป็นต้น และมีแนวทางเบื้องต้นในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของรถตู้สาธารณะหลายมาตรการ อาทิ การสุ่มตรวจปัสสาวะพนักงานขับรถเป็นวงรอบแบบไม่ให้รู้ตัว / การสุ่มตรวจจับความเร็วของรถตู้สาธารณะ / การให้ความรู้แก่ผู้โดยสารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน / การแจ้งข้อมูลผู้โดยสารกรณีพบพนักงานขับรถประมาท ไม่สุภาพ และที่สำคัญและถือเป็นโมเดล รถตู้สาธารณะคือความร่วมมือของผู้ประกอบการ พนักงานขับรถ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในการตรวจสุขภาพ พนักงานขับรถตู้ทุกรายเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานเรื่องสุขภาพโดย สสส.จะสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายตรวจสุขภาพพนักงานขับรถตู้โดยสารสาธารณะ บางส่วนที่เหลือ เจ้าของบริษัทผู้ประกอบการและพนักงานขับรถจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองซึ่งมีผลดีต่อสุขภาพของพนักงานขับรถและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้โดยสารโดยจะตรวจสุขภาพพนักงานขับรถตู้สาธารณะจังหวัดจันทบุรีประมาณ 160 ราย ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก