#อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนเครื่องมือการหสห่วงโซ่คุณค่า (Value chain) เพื่อขอทุนหน่วยบริหารและการจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ใน Platform : Local Enterprise
วันนี้ (19 ก.ย. 66) เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวต้อนรับวิทยากร นักวิจัยและเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนเครื่องมือการหสห่วงโซ่คุณค่า (Value chain) เพื่อขอทุนหน่วยบริหารและการจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ใน Platform : Local Enterprise โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต อินณวงศ์ ผู้อำนวยการกรอบการวิจัย Local Enterprise เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องศรีสยาม ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์