อบต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก – กำนันผู้ใหญ่บ้าน-ผู้นำชุมชน จิตอาสาฯร่วม
ทำความดีด้วยหัวใจ
และปลูกป่าบ้านแม่เหว่ยโพคี หมู่ที่4 ต.แม่วะหลวง

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลาประมาณ 13.00 น
นายสมศักดิ์ สันทัดพนาไพร
นายก.อบต.แม่วะหลวงเป็นประธาน
เปิดงานโครงการ
ทำความดีด้วยหัวใจ
และปลูกป่าบ้านแม่เหว่ยโพคี หมู่ที่4 ต.แม่วะหลวง
โดย.มี
ปลัด อบต.แม่วะหลวงนางสาวนัทธมน ใจเจริญ
กำนัน นายสุพจน์ รุ่งเรืองห้วยแป กำนันตำบลแม่วะหลวง ทหารพราน ตำรวจ ตชด.( ร้อย ตชด.344 อ.ท่าสองยาง จ.ตาก จัดให้ เจ้าหน้าที่กิจการพลเรือนร้อย ตชด.344 , กำลังพล มว.ตชด.3443(ฐาน ปบ.การห้วยปางยาง )รวม 5 นาย
นายดิฐชัย ฉันติกุล สมาชิกอบต.ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ อบต.และจิตอาสาฯ ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
นางสาวนัทธมน ใจเจริญ ปลัด อบต.แม่วะหลวง กล่าวว่า
วัตถุประสงค์เพื่อ
ให้ชุมชนมีมีส่วนร่วมมีจิตสำนึกในการรักษาต้นไม้ เพื่อความสมดุลของธรรมชาติ ให้คงอยู่สืบต่อไปชั่วลูกหลาน เพื่อเป็น ป่าแหล่งต้นน้ำในพื้นที่ตำบล สร้างความชุ่มชื้น
ให้ประชาชน และหน่วยงาน ส่วนต่างๆ ในพื้นที่มีส่วนร่วม ในการรักษาผืนป่า สร้างความรักสามัคคีในชุมชน
ตำบลแม่วะหลวงมี9หมู่บ้าน
จำนวนประชาชน ใน พื้นที่ตำบลแม่ฟ้าหลวง มีประชากรทั้งสิ้น 7093 คน
ตำบลแม่วะหลวงอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอท่าสองยางประมาณ 100 กิโลเมตร ถนนสายท่าสองยางแม่สะเรียง ทางหลวงหมายเลข 105 ประชาชนส่วนใหญ่ เป็นชาวเขา เผ่ากะเหรี่ยง ทางคมนาคมค่อนข้างไม่สะดวก มีเพียง 4 หมู่บ้านที่รถยนต์สามารถเข้าถึง และมี หมู่บ้านที่ต้องเดินเท้า มีจำนวน 4 หมู่บ้าน คือหมู่ที่ 5 บ้านบอหมัก หมู่ที่ 6 บ้านแม่หละยอคี (เค๊าะทีโค๊ะ) หมู่ที่ 8 บ้านวะหย่าโจ(ยกเว้นฤดูฝน) และ หมู่ที่ 9 บ้านตาชู

ภาพ/ข่าว/ชวลิต/อภิชัย
สมภพ ทีมข่าวตาก-แม่สอด รายงาน