พล.ต.ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.กกล.รส.จว.พ.ล. มอบหมายให้ พ.อ.พิทยา ราชะพริ้ง รอง เสธ.กกล.รส.จว.พ.ล. และ พ.ท.ทินกร ปะละนัชสุข ผบ.พัน.สห.31 พร้อมคณะ ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ชุดจัดระเบียบสังคมของ จว.พ.ล., อ.เมืองพิษณุโลก,สาธารณสุข จว.พ.ล.,กอ.รมน.จังหวัด พ.ล., สภ.เมืองพิษณุโลก,ตร.ท่องเที่ยว จว.พ.ล.,ตร.ปคม.,พมจ.พ.ล.,สรรพสามิตฯ และสถานพินิจฯ จว.พ.ล. ทำการลาดตระเวนเพื่อมาตรการป้องปราม ในสถานบริการและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการในตัวเมืองพิษณุโลก จำนวน 8 ร้าน ประกอบด้วย
1. ร้านเซอร์บาร์
2. ร้านทางเกวียน
3. ร้านอัมรินทร์คาเฟ่
4. ร้านตะวันแดง
5. ร้านโฟไซเคิล
6. ร้านWEPITH
7. ร้านไม้หมอน
8. ร้านDISTRICT
ผลการการปฏิบัติไม่พบการกระทำผิดกฎหมาย และเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหตุการณ์ทั่วไปปกติ ปรีชา นุตจัรส ราย ราย