กกตจังหวัดนครสวรรค์ จัดประชุมโครงการ จัดทำนวัตกรรมกำกับดูแลและควบคุมการดำเนินงานตามเจตจำนงทางการเมืองของพรรคการเมือง จังหวัดนครสวรรค์


วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท จังหวัดนครสวรรค์ นาย พัฒนพงษ์ อินทรวารี ผอ.สนง.กกต.จว.นว. เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการสร้างกลไกการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งการเลือกตั้ง จังหวัดนครสวรรค์ กิจกรรมการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และประกาศเจตจำนงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริตของพรรคการเมือง ให้กับว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร และช่วยหาเสียง ของพรรคการเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี ร.ต.อ.พงศ์บัณฑิต ปิ่นสุวรรณ รอง ผอ.สนง.กกต.จว.นว. กล่าวรายงาน ซึ่งมีหัวข้อการประชุมประกอบด้วย – เรื่อง กฏหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส.ที่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง โดย นายพัฒนพงศ์ อินทรวาร ผอ.สนง.กกต.จว.นว. – เรื่อง ฐานความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร พ.ศ.2561″ โดย นายวินัย สุขเกษม พนักงานสืบสวนสอบสวนและไต่สวนชำนาญการ – แนวทางวิธีการในการดำเนินกิจกรรมของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร เพื่อยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต โดย นายพฤณท์ คำปัญญา วิทยากร จาก สำนักงาน ป.ป.ช. และตอบข้อซักถามในการหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส. ฯลฯ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมรับฟัง ประมาณ 500 คน