จว.นครสวรรค์ นายพัฒนพงศ์ อินทรวารี ผอ.สนง.กกต.จว.นครสวรรค์ ได้เปิดเผยว่าการรับสมัคร ส.ส. ของวันที่ 7 ก.พ.62 มีสมัครเพิ่ม 34 คน รวมเป็น 156 คนแยกเป็น เขต 1=26 เขต 2=25 เขต 3=25 เขต 4=25 เขต 5 =28 เขต 6=27เพื่อโปรดทราบครับ