พ.อ.สุรพัศม์ นำชัยรุ่งรัศมี เสนาธิการศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อยเปิดเผยว่า ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภออมก๋อย (ศป.ปส .อ.อมก๋อย) ร่วมกับศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 สถานีตำรวจภูธรแม่ตื่น สถานีตำรวจอมก๋อย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ส่วนแยกอำเภออมก๋อย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการลงพื้นที่ประชาคมเพื่อชี้แจงสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ตลอดจนหารือข้อราชการสำคัญต่างๆ ในการร่วมแก้ไขปัญหาฝิ่นและยาเสพติดชนิดอื่น ในพื้นที่อำเภออมก๋อย อันสอดคล้องกับการขับเคลื่อนแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาฝิ่น ยาเสพติดและความมั่นคงพื้นที่อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560–2564) ตามแผนการลงพื้นที่ประชาคมหมู่บ้านเป้าหมาย ตามแผนการลดพื้นที่การปลูกฝิ่นซ้ำซาก ณ บ้านแม่ระอาใน ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งส่วนราชการทุกภาคส่วน ได้ชี้แจงแผนและมาตรการแต่ละหน่วยงานในการบูรณาการแก้ไขปัญหาฝิ่นและยาเสพติดในพื้นที่ตามแผนการลดพื้นที่การปลูกฝิ่นฯ เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ตามกลไกการบริหารจัดการและอำนวยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อำเภออมก๋อย ทั้งด้านการป้องกัน ด้านการปราบปราม ด้านการบำบัด ด้านการส่งเสริมอาชีพ เป็นต้น สำหรับเป้าหมายในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กำหนดให้ลดพื้นที่ปลูกฝิ่นให้ได้จำนวนมากกว่า ๗๐ หมู่บ้านและหย่อมบ้าน ของจำนวนหมู่บ้านและหย่อมบ้านเป้าหมายที่กำหนดจำนวน ๑๐๑ หมู่บ้าน การดำเนินงานที่ผ่านมา ได้มีการมุ่งเน้นขบวนการมีส่วนร่วมจากท้องถิ่นท้องที่และภาคประชาชน ในการร่วมกันตัดทำลาย ตลอดจนร่วมกันสร้างความเข้าใจต่อกลุ่มเป้าหมายให้...
วันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. ว่าที่ร้อยตรีปรีชา พลับน้อย นายอำเภอพยุหะคีรี พร้อมด้วย พัฒนาการอำเภอ เกษตรอำเภอ ได้ดำเนินการมอบวัสดุอุปกรณ์การประกอบอาชีพ ตามงบประมาณโครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด ปี 2561 (งบ สนง.ป.ป.ส.ภาค 6) ให้กับ นายธวัธชัย ศรีไหม บ้านเลขที่ 23/2 ม.16 ต.นิคมเขาบ่อแก้ว อ.พยุหะคีรี - จำนวน 20,000 บาท (อาชีพทำไร่อ้อย)
วันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. ว่าที่ร้อยตรีปรีชา พลับน้อย นายอำเภอพยุหะคีรี พร้อมด้วย พัฒนาการอำเภอ เกษตรอำเภอ ได้ดำเนินการมอบวัสดุอุปกรณ์การประกอบอาชีพ ตามงบ ประมาณโครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด ปี 2561 (งบ สนง.ป.ป.ส.ภาค 6) ให้กับ นายธวัธชัย ศรีไหม บ้านเลขที่ 23/2 ม.16 ต.นิคมเขาบ่อแก้ว อ.พยุหะคีรี - จำนวน 20,000 บาท (อาชีพทำไร่อ้อย)
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 ณ ห้องนภาลัย บอลรูม โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดการประชุมหารือแนวทางในการปฏิรูปด้านการท่องเที่ยวของไทย กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในประเด็นสถานการณ์การท่องเที่ยวไทย ความสะดวก ความสะอาด และความปลอดภัย พร้อมทั้งได้เน้นย้ำเรื่องการดูแลนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะด้านความปลอดภัย เช่นเหตุการณ์ที่เรือล่มในทะเล ทำให้มีนักท่องเที่ยวเสียชีวิตจำนวนมาก ไม่นานมานี้ ส่งผลกระทบถึงภาพลักษณ์ในด้านต่างๆ ในวงกว้าง พร้อมทั้งได้แสดงข้อมูลสถานการณ์นักท่องเที่ยวชาวจีนตั้งแต่ปี 2555-2561 จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดยส่วนของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่แม้ในปีนี้ตัวเลขจะลดลง แต่ยังคงมีตัวเลขสูงกว่าสถิติในปีก่อนๆ ขณะที่ในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้ พบว่า มีจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งหมดมากที่สุดเป็นประวัติศาสตร์ รวมไปถึงนักท่องเที่ยวชาวจีนด้วย โดยช่องทางที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวของชาวจีนที่จะเดินทางเข้ามา อันดับแรก คือ คำบอกเล่าจากเพื่อน การรับข้อมูลผ่านสังคมออนไลน์ และคำบอกเล่าจากครอบครัว และคนที่เคยเดินทางมาแล้ว มากกว่าข้อมูลจากทางการ แผ่นพับ และประชาสัมพันธ์ในด้านอื่นๆ ศึ่งแสดงให้เห็นว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นต้องสร้างความประทับจากคนสู่คนโดยตรง อย่างไรก็ตาม แม้ตัวเลขของนักท่องเที่ยวชาวจีนในต้นปี 2561 ยังลดลงไม่มาก แต่สิ่งสำคัญที่ต้องร่วมมือกัน คือการทำให้อัตราการสูญเสียน้อยลง ดังนั้นทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องทราบความสามารถในการดูแลนักท่องให้ได้รับความปลอดภัยอย่างทั่วถึง ตั้งแต่ขั้นตอนการทำวีซ่าที่มีปริมาณเฉลี่ย...
กิจกรรม จิตอาสา"เราทำความดี ด้วยหัวใจ" วันที่ 18 ตุลาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรีปรีชา พลับน้อย นายอำเภอพยุหะคีรี เป็นประธาน เปิดกิจกรรม จิตอาสา"เราทำความดี ด้วยหัวใจ" พัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ณ อบต.เขาทอง โดยมีนายก อบต.เขาทอง และคณะเจ้าหน้าที่, สมาชิกสภาจังหวัดเขตพื้นที่อำเภอพยุหะคีรี, สาธารณสุขอำเภอและคณะเจ้าหน้าที่, อสม./ประชาชนจิตอาสา " เราทำความดี ด้วยหัวใจ " เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 220 คน สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย จำนวน 845 หลังคาเรือน