ศธจ.พังงา จัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา พัฒนาครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดพังงา สร้างความรู้ความเข้าใจหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 ผ่านกิจกรรมกระบวนการคิด รวมถึงการเรียนรู้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือกระทำ Active Learning และการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน Brain Based Learning ให้ครูได้ฝึกเข้าใจแนวคิดต่าง ๆ สร้างสรรค์กิจกรรมต่าง ๆ ไปใช้กับเด็กในชั้นเรียนได้ ณ ห้องประชุมพิงกัน โรงแรมภูงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ผู้บริหารโรงเรียนและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดพังงา กว่า 90 คน เข้ารับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 เพื่อนำความรู้ไปจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนให้เกิดประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนาการอย่างเต็มศักยภาพ โดยมีนายธนัตถ์ จันทวาท เป็นวิทยากรให้ความรู้ แก่ผู้เข้ารับการพัฒนาตามโครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดพังงา “การจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย” ซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมฝึกกระบวนการคิด คิดคล่อง ฝึกการช่างสังเกตุ สิ่งรอบตัวสามารถนำมาเป็นสื่อในการเรียนรู้ รวมถึงเรียนรู้ทฤษฎี Active Learning ซึ่งหมายถึง กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือกระทำ และ Brain Based...
วันนี้ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายบุรี ทิพนัส สาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วยทีมงาน สสอ.เมืองร้อยเอ็ดและเครือข่าย รับการประเมินผลการดำเนินงานโรคติดต่อทางอาหารและน้ำในพื้นที่นำร่องการขับเคลื่อนผ่านกลไก การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ณ ห้องประชุมลีลาวดี สสจ.ร้อยเอ็ด โดยมี กรมควบคุมโรค โดยสำนักโรคติดต่อทั่วไป สคร.๗ จังหวัดขอนแก่น สสจ.ร้อยเอ็ด นำเสนอผลการดำเนินงาน ภาพ::ข่าว :::: ศรีไพร/วีระศักดิ สื่อ, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
 อำเภอเมืองร้อยเอ็ด. ว่าด้วยเรื่องขับเคลื่อน พชอ.- วันอังคาร ที่ 14 พฤษภาคม 2562  เวลา 09.30 น.นายเจนเจตน์ เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วยทีมสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด , นายก อบต.ดงลาน. พัฒนากรตำบล ผู้จัดการธกส .รพ.สต.บ้านหนองจิกและทีม ธกส. สาขาในเมือง ออกร่วมประชุมบูรณาการประจำเดือน อสม. ณ หอประชุม รพ.สต.บ้านดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด สนับสนุน ประชาสัมพันธ์ อสม.ทุกท่าน ที่อายุไม่เกิน 60ปี เชิญชวนเข้าร่วมสมัครกองทุนออมแห่งชาติเพื่อเป็นสวัสดิการในยามเกษียณ พร้อมมอบนโยบายในการทำงานส่งเสริมสุขภาพให้กับพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านอย่างเป็นระบบ มีผู้มาร่วมประชุม จำนวน 239คน พชอ. เราจะเคลื่อนไปพร้อมกัน .. วีระศักดิ์----ศรีไพร/ทีมข่าว-รายงาน สาธารณสุขอําเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด
"บก.น.9!! เปิด การฝึกโครงการอบรมทบทวนยุทธวิธีตำรวจชุดป้องกันปราบปราม สายตรวจ!! เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 62  พ.ต.อ.เศกสิทธิ์ สุภาอ้วน รอง ผบก.น.9 พร้อมทั้งรอง ผกก.ปป.ทุก สน. ใน บก.น.9 พร้อมคณะครูฝึก จาก รร.นรต ร่วมพิธีเปิด การฝึกโครงการอบรมทบทวนยุทธวิธีตำรวจชุดป้องกันปราบปราม สายตรวจ โดยมี พ.ต.อ.เศกสิทธิ์ สุภาอ้วน รอง ผบก.น.9 เป็นประธานในพิธี ณ ลานเอนกประสงค์ รร.วัดม่วง ตามนโยบายการจัดกำลังเพื่อรองรับสถานการณ์ระดับ สถานีตำรวจ ในภารกิจการแก้ไขปัญหาความรุนแรง ได้กำหนดโครงสร้างการจัดให้ทุกสถานีตำรวจจัดฝึกอบรมชุดเจ้าหน้าที่ สายตรวจขึ้นทุกสถานี ซึ่งสายตรวจ มีหน้าที่เป็นชุดป้องกันปราบปราม ในการเข้าปฏิบัติการเชิงรุก และเชิงรับในพื้นที่เขตเมือง เขตชุมชน และป้องกันที่ตั้ง กองบังคับการตำรวจนครบาล 9 ได้จัดทำแผนการฝึกอบรมทบทวนยุทธวิธีตำรวจ ให้กับกำลังพลสายตรวจ ป้องกันผราบปราม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบสถานการณ์ ทบทวนบทเรียนการต่อสู้ของฝ่ายตรงข้าม ทบทวนยุทธวิธีตำรวจ ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ เพื่อนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ลดการบาดเจ็บสูญเสียกำลังพล!! ############################
"งานครบรอบ 17 ปีแห่งการสถาปนาโรงพยาบาลสิริธร ภายใต้ธีม “โรงพยาบาลที่น่าเชื่อถือ” ในอดีต การเข้าถึงบริการสาธารณสุข โดยเฉพาะโรงพยาบาลของประชาชนกรุงเทพมหานครด้านตะวันออกและปริมณฑลเป็นไปด้วยความยากลำบาก ต้องเดินทางระยะไกลๆ เพื่อเข้ามารักษาพยาบาลในกรุงเทพมหานครชั้นใน จวบจนประมาณปี พ.ศ. 2520 คุณหญิงหรั่ง กันตารัติ ผู้มีจิตกุศลได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายที่ดินแปลงขนาดใหญ่ จำนวน 84 ไร่ 2 งาน 40 ตารางวา แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และทรงมีพระมหากรุณาธิคุณให้กรุงเทพมหานครดำเนินการก่อสร้างกลุ่มอาคารโรงพยาบาลขนาดใหญ่ จำนวน 11 อาคาร บริเวณซอยอ่อนนุช 90 เขตประเวศ ในวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2534 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงพระราชานุญาตให้เชิญพระนามาภิไธย สมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นชื่อโรงพยาบาลว่า “โรงพยาบาลสิรินธร” ต่อมา ในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ได้เริ่มเปิดให้บริการแก่ประชาชนจนถึงปัจจุบัน โดยสมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ...