หนองคาย ประชุมคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
จังหวัดหนองคาย ประชุมคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดหนองคาย ตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ตั้งเป้าลดลงร้อยละ 16.7
วันที่ 25 ธันวาคม 2561 ที่ห้องประชุมพระใส ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดหนองคาย ตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 โดยมีนายสุชน ภัยธิราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานการประชุม
การประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้แจ้งเรื่อง มาตรา 21 พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 อำนาจหน้าที่คณะกรรมการฯ แนะนำคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดหนองคาย จำนวน 6 คน ประกอบด้วย นายเสงี่ยม พละไกร ด้านการแพทย์หรือการสาธารณสุข นายมานพ รวิรรณ ด้านกฎหมาย นายภิรัตน์ชัย จอมศรี ด้านนิเทศศาสตร์หรือสื่อสารมวลชน นางณัฐกาญจน์ ริยะบุตร ด้านการคุ้มครองสิทธิสตรีหรือสิทธิเด็ก นางสาวสุวรรณี ใจร่วม ด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และนายสุรศักดิ์ รักขพันธ์ ณ หนองคาย ด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ ในการคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชน คณะกรรมการโดยตำแหน่ง 13 คน จากนั้นที่ประชุมได้เสนอเรื่องเพื่อพิจารณา ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 3 ฉบับ เกี่ยวกับสถานที่เขตปลอดบุหรี่ ลักษณะเครื่องหมายเชตปลอดบุหรี่ฯ และหลักเกณฑ์แสดงข้อความบุหรี่ฯ
สำหรับอัตราการสูบบุหรี่ปัจจุบันของประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป จำแนกตามรายจังหวัด พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2560 จังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2554 ลำดับที่ 30 อัตราร้อยละ 23.26 พ.ศ. 2560 ลำดับที่ 50 อัตราร้อยละ 18.04 ตั้งเป้าลดลงร้อยละ 16.7