จ.ราชบุรี/ข่าว กรมการทหารช่างราชบุรี ทำพิธีส่งกำลังพลกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจไทยไปปฏิบัติงาน ประเทศเซาท์ซูดาน.
ที่หน้ากองบัญชาการกรมการทหารช่างราชบุรี เป็นประธานในพิธีส่งกำลังพลกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจไทย ไปปฏิบัติงาน ณ.ประเทศเซาท์ซูดาน ผลัดที่ 1 ส่วนล่วงหน้าจำนวน 18 นายห้วงวันที่ 10-14 ธันวาคม 2561 ณ.สนามบินอู่ตะเภา จ.ชลบุรี ประกอบไปด้วยกำลังจากกองทัพบกและกำลังพลส่วนใหญ่จำนวน 438 นาย ในส่วนกำลังพลหน่วยงานกองทัพบก จำนวน 265 นาย กองทัพไทยจำนวน 8 นายในส่วนของกรมการทหารช่างจำนวน 165 นายจากหน่วยขึ้นตรงกรมการทหารช่างซึ่งจะเดินทางวันที่ 20 ธ.ค .61 ณ.ท่าอากศยานดอนเมือง กทม. สำหรับการจัดพิธีส่งกำลังพลในครั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่กำลังพลที่จะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศในการสร้างความสัมพันธ์ทางด้านการทหาร โอกาสเดียวกันเจ้ากรมการทหารช่าง ได้มอบพระพุทธรูป พระศรีเมือง เป็นพระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่ภายในกรมทหารช่างเคารพกราบไหว้ ต่อจากนั้นเจ้ากรมการทหารช่างให้โอวาท ขอให้ทหารทุกนายที่ไปปฏิบัติภาระกิจยังต่างประเทศขอให้ ทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและรักษาระเบียบวินัยของทหารไทยและขอให้ประฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับอย่างมีประสิทธิภาพและให้เดินทางทั้งไปและกลับโดยสวัสดิภาพ ภายหลังเสร็จพิธีบรรดาญาติของกำลังพลเดินทางมาส่งและให้กำลังใจในครั้งนี้ด้วย.

ประวิทย์ ลิ้มเจริญ จ.ราชบุรี