วันที่ 6 ธันวาคม 2561ตั้งแต่เวลา 13.30 น. นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยนางมัทนา สุวัณณุสส์ ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพิจิตร นางแก้วจิต มากปาน รองประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพิจิตร นางพัชรียา หอมมาลัย รองประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพิจิตร และคณะได้ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไปจังหวัดพิจิตรตามโครงการแม่บ้านมหาดไทยห่วงใยผู้สูงอายุ

โดยได้ตรวจสุขภาพและมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้สูงอายุ 100 ปี ขึ้นไป 2 อำเภอ ได้แก่อำเภอสากเหล็ก และอำเภอวังทรายพูน จำนวน 5 ราย