ตราด/อําเภอคลองใหญ่จัดพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะถวายราชสดุดีน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ พุทรศักราช 2561

วันที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น. ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษาของอําเภอคลองใหญ่ โดยมีนายพีระ การุญ นายอําเภอคลองใหญ่ เป็นประธาน นําหัวหน้าส่วนราชการท้องถิ่น องค์กรปกครองท้องถิ่น กํานัน ผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมในพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ จํานวน 16 หน่วยงาน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถพิตร และกล่าวถวายราชสดุดีน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี ตลอดระยะเวลา 70 ปี แห่งการรอคอยราชย์ ตั้งแต่ พุทธศักราช 2489 ตราบจนกระทั้งเสด็จสวรรคต เมือพุทธศักราช 2559 พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้ทรงดํารงมั่นอยู่ในทศพิธราชธรรมและทรงยึดมั่นในพระปฐมบรมราชโองการ เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม อีกทั้ง ทรงพระวิริยอุตสาหะ ปฎิบัติบําเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ หยาดพระเสโมอันเกิดจากการที่พระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกาย เพื่อประชาชน เปรียบเสมือนหยาดนํ้าทิพย์ที่ชโลมผืนแผ่นดิน และจิตใจของพสกนิกร ให้ได้รับความร่มเย็นตลอดทุกคราที่ชาติบ้านเมืองประสบความทุกข์ยากจากวิกฤตภัยต่างๆพระองค์ได้ทรงพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ และพระราชทานแนวทาง เพื่อคลื่คลายขจัดปัญหาให้ผ่านพันไปได้ด้วยดี นําความผาสุกมาสู่ประเทศ และอาณาประชาราษฎร์โดยถ้วนหน้า ด้วยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อเหล่าปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะขอสืบสานพระราชปณิธานด้วยความจงรักภักดี จะยึดมั่นในการปฎิบัติดี รักษาชาติและประชาชน สนองพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรสืบต่อไป

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก