รมว.กระทรวงเกษตรติดตามตรวจความคืบหน้าโครงการในสกลนคร
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมตรวจราชการเพื่อมอบนโยบายและติดตามความก้าวหน้าโครงการที่สำคัญตามนโยบายของรัฐบาลและเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ 2562 จังหวัดสกลนคร พร้อมมอบนโยบายแนะแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล โดยนายพิเซษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย นายโสรัจ ออไอศูรย์ ผู้ตรวจราชการกรมเขต 11-12 ว่าที่ ร.ต.ประสิทธิ์ชัย บุระเนตร นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดสกลนคร และข้าราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร เข้าร่วมประชุม ณ ห้องพระธาตุเชิงชุม ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ชั้น 4 อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร////////

ทีม นสพ.คน นคร สกล