เกษตรนครสวรรค์โรงเรียนหนองไผ่ร่วมประกวดยุวเกษตรกร สมาชิก และที่ปรึกษายุวเกษตรกรระดับประเทศ

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 นายบุญมี แท่นงาม เกษตรจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนายสามารถ ณ ระนอง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ร่วมการประกวดกลุ่มยุวเกษตรกร สมาชิก และที่ปรึกษายุวเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ โดยมีคณะกรรมการจากกรมส่งเสริมการเกษตรเข้าร่วมตัดสิน ณ โรงเรียนหนองไผ่ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ โดยมีนายชนาธิป โคกมณี นายอำเภอหนองบัว กล่าวคำต้อนรับ และนายพรม จันทร์ดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่ กล่าวถึงความเป็นมาของการก่อตั้งยุวเกษตรกร ของโรงเรียนหนองไผ่ จากนั้นรับฟังการประชุมยุวเกษตรกรจากสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร พร้อมตอบซักถามจากคณะกรรมการ และรับฟังการพรีเซนจากสมาชิกยุวเกษตรกร และที่ปรึกษายยุวเกษตรกรที่เข้าร่วมประกวดในการนี้ จากนั้นคณะกรรมการได้ลงพื้นที่ดูฐานกิจกรรมภายในโรงเรียน ได้แก่ ฐานโรงสีข้าวเพื่อชุมชน ฐานน้ำส้มควันไม้ ฐานเลี้ยงหมูหลุม ฐานปุ๋ยหมักชีวภาพ ฐานเลี้ยงไก่ไข่ ฐานเลี้ยงกบ ฐานเลี้ยงควาย ฐานเพาะเห็ด ฐานผักสนุมไพร และฐานปลูกไม้ผล ซึ่งมีสมาชิกยุวเกษตรกรเป็นผู้บรรยายการดำเนินกิจกรรมและตอบข้อซักถามจากคณะกรรมการ