….ชาวแม่ฮ่องสอนสืบสานประเพณี ทุงจ่าม สานวิถีไต โฮ่มใจ๋หลู่จ่าตี่ อย่างยิ่งใหญ่ …วันที่(17 พ.ค 61) นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดงาน สืบทุงจ่าม สานวิถีไต โฮ่มใจ๋หลู่จ่าตี่ ที่วัดผาบ่องใต้ ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน  ภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุน การฟื้นฟูขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัด ประจำปี 2561 เพื่อสืบสานประเพณีปอยจากตรี หรืองานถวาย ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้คงอยู่สืบไปอีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ในงานมีการกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดทำเครื่องบูชาในประเพณีปอยจ่าตี่กิจกรรมขนทรายเข้าวัด การก่อเจดีย์ทรายพร้อมประดับตกแต่ง และกิจกรรมถวายเจดีย์ทราย ถือเป็นประเพณีที่เก่าแก่ของภชาวแม่ฮ่องสอนและสืบทอดกันมา รุ่นต่อรุ่น ยังรักษา ขนบประเพณีที่ดีงาม ของจังหวัด แม่ฮ่องสอน เมืองรองต้องมาเที่ยว ………