a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

นครนายก รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี
จังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี บุคคลในครอบครัว และความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ
ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก นางสาวปาณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี บุคคลในครอบครัว และความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ ภายใต้แนวคิด “ปรับพฤติกรรม เปลี่ยนความคิด ยุติความรุนแรง” และมุ่งส่งเสริมให้ผู้ชายมีบทบาทและส่วนร่วมในการยุติความรุนแรง โดยมีคำรณรงค์ “สุภาพบุรุษ หยุดความรุนแรง “ ทั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาการกระทำความรุนแรงในครอบครัว ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้กระทำความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 และมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในจังหวัดนครนายก เห็นความสำคัญของปัญหาและให้ความร่วมมือในการเฝ้าระวังป้องกันมิให้เกิดปัญหาความรุนแรงในทุกรูปแบบในพื้นที่ ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้มีนางกัญญารัตน์ จิรจินดา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก กล่าวรายงาน กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และการเดินรณรงค์ฯ ในกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งมีเยาวชน องค์กรเครือข่ายภาครัฐ เอกชน ทีม One Home พม.จังหวัดนครนายก เดินรณรงค์ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองนครนายก ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนโดยทั่วกัน.

ภาพ/สมบัติ       เนินใหม่
ข่าว/รัชชานนท์ เนินใหม่
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก