วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ จัดกิจกรรม OPEN HOUSE ครั้งที่ 2

0
193

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ จัดกิจกรรม Open house ครั้งที่ 2 จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต การจัดการเรียนการสอน และการรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 โดยมี ดร.สุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานเปิดกิจกรรมและร่วมเสวนาในประเด็นภาพรวมการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และแนวทางการศึกษาหลักสูตรต่างๆของ วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ผู้ร่วมเสวนามี ดร.นิธิมา สุภารี รองผู้อำนวยการฯ งานวิชาการ อาจารย์อนนธชา เสถียร อาจารย์กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก อาจารย์วรรณา บุญนวน อาจารย์สิริกานต์ แรงกสิกร อาจารย์งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา และนายพุฒิพงศ์ จันทร์เขียน นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 ร่วมเสวนาในกิจกรรมนี้ ภายในงานมีกิจกรรม 10 ฐาน ประกอบด้วย ฐานประเมินสุขภาพจิต ฐานสัญญาณชีพ ฐานทำแผลและฉีดยา ฐานกายวิภาคและสรีรวิทยา ฐานตรวจครรภ์พัฒนาการทารก ฐานการพยาบาลเด็ก ฐาน Sim mom ฐาน Sim man ฐาน CPR และฐานผลงานวิจัยและนวัตกรรม นิทรรศการการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี วิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์