a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

เมื่อ ๒๓๐๙๐๐ พ.ย. ๖๑
พ.อ.พงษ์ยุทธ  งามเกษม ผบ.ร้อย.รส.ที่ ๑ (ศฝ.นศท.มทบ.๓๑) กกล.รส.จว.น.ว. นำกำลังพล หมู่ รส.ร้อย.รส.ที่ ๑ เข้าร่วมกับ นายอำเภอเมืองนครสวรรค์,จนท.ศดธ.อำเภอเมืองนครสวรรค์,จนท.ตร.สายตรวจตำบลเกรียงไกร,กำนัน,ผญบ. และประชาชนจิตอาสา ต.เกรียงไกร ร่วมจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ บริเวณวัดเกรียงไกรใต้ ม.๘ บ.เกรียงไกรใต้ ต.เกรียงไกร อ.เมืองนครสวรรค์
– ซึ่งมีชาวบ้านในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องเกี่ยวกับที่พักอาศัย และร้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเข้าดำเนินการแก้ไข จำนวน ๑ เรื่อง คือ
– ผู้ร้อง ทราบว่าเป็นบุตรสาว ได้ทำหนังสือร้องทุกข์ไปยัง ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๖๑๐๐๕๙๒๓๔ ลง ๑๘ ต.ค. ๖๑ เรื่องขอความช่วยเหลือจัดสรรที่อยู่อาศัยให้กับมารดาชื่อ นางจันทร์  อิ่มทอง ราษฎรพื้นที่ ต.เกรียงไกร บ้านเลขที่ ๔๖ ม.๗ ต.เกรียงไกร อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ได้เช่าที่ดินของชาวบ้านในพื้นที่อยู่อาศัย โดยตกลงเสียค่าเช่าที่ดินดังกล่าวเป็นรายปีๆละ ๑,๐๐๐ บาท ต่อมาเจ้าของที่ดินไดัแจ้งยกเลิกการเช่า และให้ย้ายออก ทาง อบต.เกรียงไกร จึงจัดหาที่ดินเพื่อพักอาศัย แต่ปรากฏว่าที่ดินดังกล่าวเป็นที่ดินของ อบต.ใกล้เคียงร่วมด้วย จึงมีคำสั่งให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากพื้นที่ จึงได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างยิ่ง
– การดำเนินการแก้ไขปัญหา ได้ประสานกับ อบต.เกรียงไกร ซึ่งได้รับทราบเรื่องดังกล่าวแล้ว ขณะนี้กำลังดำเนินการให้ความช่วยเหลือโดยให้ นางจันทร์ฯ ทยอยขนย้ายข้าวของเครื่องใช้มาพักอาศัยอยู่ภายใน ศูนย์ขายสินค้าโอทอปของ อบต. โดยไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น เพื่อเป็นการบำบัดทุกข์ และบรรเทาความเดือดร้อน ผู้ร้องมีความพึงพอใจเป็นอย่างยิ่ง การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย