a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

พิษณุโลก วันนี้ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี ณฐพล นพณัฐธนากุล หัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครองอำเภอเมืองพิษณุโลก , ปลัดอำเภอ , กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน , ผู้นำหมู่บ้านในพื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลก ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรม การข่าวยาเสพติด ประจำปี 2562 เพื่อทบทวนความรู้ พัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถด้านการข่าวของฝ่ายปกครองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การปราบปรามและการสืบสวนหาข่าว เพื่อนำไปสู่การจับกุมและดำเนินคดีเกี่ยวกับยาเสพติด จึงจำเป็นอย่างยิ่งในการติดตามความเคลื่อนไหวและสกัดกั้น การแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่และเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมการปกครอง พ.ศ. 2560 – 2564 พันธกิจที่ 1 การบูรณาการบริหารราชการการปกครองท้องที่ อำนวยความเป็นธรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในทุกระดับพื้นที่ ซึ่งมีกลยุทธ์มุ่งเน้นให้อำเภอเป็นหน่วยบูรณาการเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในทุกระดับในพื้นที่ให้เข้มแข็งมีเอกภาพ และเพิ่มขีดความสามารถด้านการข่าวร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงและเครือข่ายข่าวของฝ่ายปกครองในพื้นที่ อำเภอเมืองพิษณุโลก/ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองพิษณุโลก มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 351 คน ณ ศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นอำเภอเมืองพิษณุโลก

ปรีชา นุตจัรส ราย งาน