นักท่องเที่ยวถ้าสนใจกีฬาประเภทนี้พบกันปีหน้า  แข่งขันตกปลาทะเลจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 3 เพื่อหารายได้สมทบทุนสร้างอาคารเรียนตาดีกา กระตุ้นเศรษฐกิจ เพิ่มความหลากหลายทางการท่องเที่ยว เกิดการอนุรักษ์ภูมิปัญญาอาชีพชาวประมงพื้นบ้านท้องถิ่นให้คงอยู่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย…

ที่บริเวณศาลาเอนกประสงค์ท่าเรือบ้านปูลากาป๊ะ หมู่ที่ 7 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ ได้เป็นประธานเปิดการแข่งขันตกปลาทะเลและปิดการแข่งขันตกปลาทะเล เพื่อหารายได้สมทบทุนสร้างอาคารเรียนตาดีกา ณ โรงเรียนตาดีกาบ้านปูลากาป๊ะ ด้วยมีนายอับดุลอาซิส อารงค์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 และคณะกรรมการชมรมฯ ร่วมให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาตกปลาทะเล ที่เดินทางเข้าร่วมงานพิธีมอบรางวัล การแข่งขันกีฬาตกปลาทะเล จังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 3 ซึ่งทำการแข่งขันระหว่างวันที่ 13 พ.ค.2561 ทั้งนี้การแข่งขันตกปลาจังหวัดนราธิวาส จัดมาแล้ว 2 ครั้ง โดยชมรมตกปลาจังหวัดนราธิวาส สำหรับปีนี้เป็นการจัดงานครั้งที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นและระดับจังหวัด เกิดความสมานฉันท์และความสามัคคีระหว่างนักตกปลา ด้านการบริการและการท่องเที่ยว เพื่อความหลากหลายของการท่องเที่ยวรูปแบบต่างๆ ตลอดจนเกิดการอนุรักษ์ภูมิปัญญาอาชีพชาวประมงพื้นบ้านท้องถิ่นให้คงอยู่และเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย สำหรับกิจกรรมในการแข่งขันกีฬาตกปลาในครั้งนี้ มีนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันตกปลาทะเล จำนวน 27 ทีม ทีมหนึ่งมีนักกีฬาไม่เกิน 5 คน แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทปลารวม และ ประเภทปลาใหญ่ ส่วนรายได้จากการเข้าสมัครแข่งขันทั้งหมด ทางชมรมตกปลาฯ และผู้เข้าร่วมแข่งขัน มอบให้แก่ตาดีกาบ้านปูลากาป๊ะเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารเรียนตาดีกา ต่อไป

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส