นอภ.พรรณานิคม แก้ไขปัญหาร้องเรัยน และให้ความรู้ทางกฎหมาย

0
95
  1. นอภ.พรรณานิคม แก้ไขปัญหาร้องเรัยน และให้ความรู้ทางกฎหมาย
    วันที่ 20 พ.ย.61เวลา 09.00 น.นายสุวิชาญ ไชยโกมล นานอำเภอพรรณานิคม มอบหมายให้คณะกรรมการศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ระดับอำเภอ อ.พรรณานิคม ออกให้บริการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์แก้ไขปัญหาปรึกษาในด้านกฏหมายต่างๆให้กับประชาชน ณ ต.ช้างมิ่ง ม.4 ม.11ม.14 รวม 3 หมู่บ้าน อ.พรรณานิคม สถานที่ วัดแจ้ง บ.หนองโดก ม.4 ต.ช้างมิ่ง รายละเอียดการรับเรื่องร้องเรียน ดังนี้
    1. รับเรื่องร้องเรียน จำนวน 2
    -ปรึกษาปัญหาด้านกฏหมาย 3 เรื่อง
    โดยการเปิดอบรมให้ความรู้แก่ชาวบ้านและการร้องเรียนเพื่อเป็นการลดขั้นตอนตลอดจนการสร้างความเข้าใจในเรื่องที่อาจเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับกฏหมายให้ลดน้อยลง

ทีม นสพ คน นคร สกล