จังหวัดตากประชุมคณะกรรมการ To Be Number One ครั้งที่ 1 /2562 เน้นขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการฯ ในระดับอำเภอ/ชุมชนมากขึ้น
วันนี้ ( 20 พ.ย. 61 ) ที่ห้องประชุมตากสินมหาราช ศาลากลางจังหวัดตาก นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ To Be Number One ครั้งที่ 1/2562 โดยมีนายแพทย์จรัญ จันทมัตตุการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตากพร้อมด้วยคณะกรรมการจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม เพื่อนำเสนอแผนงาน/โครงการฯ ปี 2562 ของคณะอนุกรรมการดำเนินงานฯ ในสถานศึกษา ในชุมชน ในสถานประกอบการ การประชาสัมพันธ์ และคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานอำเภอ โดยเน้นการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้ตรงกับยุทธศาสตร์จังหวัด กำหนดนโยบาย กิจกรรม แนวทางในภาพรวมของจังหวัด ให้มีการดำเนินงานโครงการฯ ในระดับอำเภอ/ชุมชนให้มากขึ้น พร้อมกับเน้นให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนได้เข้าร่วมกิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE สนับสนุนให้มีเวทีและช่องทางการแสดงออกมากขึ้น
โดยในปีงบประมาณ 2562 จังหวัดตากได้รับการสนับสนุนงบประมาณสำหรับดำเนินกิจกรรม TO BE NUMBER ONE อาทิกิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาคเหนือ , ค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง ,กิจกรรมในงานมหกรรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ เป็นต้น
สำหรับโครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นโครงการที่ดีที่ช่วยแก้ปัญหายาเสพติด เป็นนโยบายเร่งด่วน มุ่งรณรงค์และสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหายาเสพติด เพื่อให้เป็นจังหวัดสีขาว มีวาระการติดตามการดำเนินงานทุกเดือน ทุกหน่วยงานต้องมีแผนงาน โครงการ และงบประมาณรองรับ สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ระหว่างชมรมเพื่อให้เกิดความร่วมมืออย่างยั่งยืน

ภาพ/ข่าว/ปชส.ตาก
สมภพ ข่าว TV ONLINE รายงาน