ทับสะแกค้าน คัดแยก อุปกรณ์ รื้อถอน จากปิโตรเลียม หวั่นเกิดมลพิษ
วันที่ 16 พ.ย. 61 ที่หอประชุมอำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บริษัท ES ออฟชอร์และมารีน เอ็นจิเนียริ่ง ( ประเทศไทย ) จำกัด ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ของประชาชนโครงการโรงงานตัดคัดแยกสิ่งติดตั้งและอุปกรณ์ ที่รื้อถอนจากสถานประกอบกิจการปิโตรเลียม โดยมี นายปรีดา สุขใจ นายอำเภอทับสะแก ร่วมกับ นายอัมพร จิตตศิริกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนอุสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมเป็นประธาน ในการประชุม รับฟังความคิดเห็นจากประชาชน โดยมีชาวบ้านจาก อำเภอทับสะแก และใกล้เคียง เข้าร่วมรับความคิดเห็นกว่า 200 คน
สำหรับที่ตั้งโครงการ ตั้งอยู่เลขที่ 161/2 หมู่ที่ 7 ตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก มีขนาดพื้นที่ประมาณ 17 ไร่ โดยสิ่งติดตั้งและอุปกรณ์ที่รื้อถอนจากสถานประกอบกิจการปิโตรเลียม ที่ผ่านการล้างทำความสะอาดเบื้องต้นมาแล้ว และได้รับอนุญาตจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จะขนส่งมายังท่าเทียบเรือชั่วคราวของบริษัท และขนส่งมายังโรงงานเพื่อทำการตัดคัดแยกสิ่งติดตั้งและอุปกรณ์ที่รื้อถอนจากสถานประกอบกิจการปิโตรเลียม ซึ่งการประกอบกิจการของโครงการดังกล่าวต้องขออนุญาติจัดตั้งโรงงาน กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมกับจัดทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ESA ประกอบการขออนุญาต
ทางโครงการจึงจัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอาทิเช่น ผู้นำชุมชนและประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง หน่วยงานราชการ เพื่อเสนอนำผลการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะและข้อห่วงกังวลที่มีต่อโครงการ
นายสงการณ์ ปุรณะพรรค์ ผู้ประสานงานโครงการดังกล่าว กล่าวว่า ขบวนการรับฟังความคิดเห็นต่อประชาชน เพื่อประกอบเป็นรายงานการขออนุญาต ตอนนี้ยังไม่มีการดำเนินการอะไร เป็นเพียงงานด้านเอกสาร และติดต่องานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยยังไม่มีการประมูลงานแต่อย่างใด
นางสาวสุรีรัตน์ แต้ชูตระกูล แกนนำกลุ่มอนุรักษ์ทับสะแก กล่าวว่า บริษัทดังกล่าว เป็นบริษัทร่วมทุน ไทยกับสิงคโปร์ โดยในวันนี้ที่ชาวบ้านมาร่วมรับฟังความคิดเห็นต่อประชาชน โครงการโรงงานตัดคัดแยกสิ่งติดตั้งและอุปกรณ์ ที่รื้อถอนจากสถานประกอบกิจการปิโตรเลียม ( แท่นขุดเจาะน้ำมัน ) นั้น เนื่องจากชาวทับสะแกเป็นเมืองเกษตรกรรม ทั้งชาวสวนมะพร้าว ประมง และการท่องเที่ยว และอยู่ติดชุมชน ซึ่งโครงการดังกล่าวชาวบ้านกลัวว่าจะมีการปล่อยมลพิษของเสียหลายชนิดและอันตรายต่อชีวิตและชุมชน ซึ่งโครงการลักษณะนี้ต้องไปตั้งอยู่ในนิคมอุสาหกรรม และชาวประมงกลัวว่าสารปรอทจะเข้าปนเปื้อนกับอาหารทะเล ชาวบ้านจึงออกมาร่วมคัดค้านโครงการดังกล่าวที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่
///////////////////////////////////////////

ข่าว ณัฐธภพ พันสาย / จ.ประจวบคีรีขันธ์