….จ.พิษณุโลก กองทัพภาคที่ ๓ รับมอบเงินสนับสนุน โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) กองทัพภาคที่ ๓ จะเป็นแหล่งท่องเทียว.
พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานรับมอบเงินสนับสนุน โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) กองทัพภาคที่ ๓ จาก มูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์ โดย คุณ พิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด และคณะฯ ณ บริเวณโถงกลาง กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๓ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พร้อมเยี่ยมชมโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) กองทัพภาคที่ ๓ และร่วมกันปลูกต้นไม้ ณ บริเวณโครงการเลี้ยงหมูป่า กองพันทหารเสนารักษ์ที่ ๒๓ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ ค่ายสมเด็จ- พระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในวันศุกร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ด้วย กองทัพภาคที่ ๓ ได้รับความอนุเคราะห์จาก มูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์ มอบเงินสนับสนุน โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) กองทัพภาคที่ ๓ จำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อก่อสร้างโรงคัดบรรจุสินค้าทางการเกษตรกองทัพภาคที่ ๓ สำหรับใช้เป็นสถานที่บรรจุสินค้าทางการเกษตร ที่ผลิตได้จาก โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) กองทัพภาคที่ ๓ ในการนี้แม่ทัพภาคที่ ๓ พร้อมด้วย มูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์ และคณะฯ ร่วมกันปลูกต้นมะม่วง ที่ได้รับการสนับสนุนจาก ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดสระบุรี จำนวน ๓๐๐ ต้น ๒๐ สายพันธุ์ ณ บริเวณโครงการเลี้ยงหมูป่า กองพันทหารเสนารักษ์ที่ ๒๓ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ จากนั้นได้เยี่ยมชมพื้นที่ก่อสร้างโรงคัดบรรจุสินค้าทางการเกษตรกองทัพภาคที่ ๓ และแปลงปลูก ผักอินทรีย์ ณ โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ เพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการฯ

– ๒ –
รายชื่อพันธุ์มะม่วง ๒๐ สายพันธุ์ ที่นำมาปลูก บริเวณโครงการเลี้ยงหมูป่า กองพันทหารเสนารักษ์ที่ ๒๓ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓
๑. มะม่วงอกร่องมันทวาย จำนวน ๑๕ ต้น
๒. มะม่วงสามฤดูลูกยาว จำนวน ๑๕ ต้น
๓. มะม่วงแดงจักรพรรดิ์ จำนวน ๑๕ ต้น
๔. มะม่วงงามเมืองย่า จำนวน ๑๕ ต้น
๕. มะม่วงพิมเสนมัน จำนวน ๑๕ ต้น
๖. มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง จำนวน ๑๕ ต้น
๗. มะม่วงอกร่องพิกุลทอง จำนวน ๑๕ ต้น
๘. มะม่วงเขียวสามรส จำนวน ๑๕ ต้น
๙. มะม่วงมันเดือนเก้า จำนวน ๑๕ ต้น
๑๐. มะม่วงแม่ลูกดก จำนวน ๑๕ ต้น
๑๑. มะม่วงยายกล่ำ จำนวน ๑๕ ต้น
๑๒. มะม่วงมันเมืองสิงห์ จำนวน ๑๕ ต้น
๑๓. มะม่วงงาช้างแดง จำนวน ๑๕ ต้น
๑๔. มะม่วงแก้วขมิ้น จำนวน ๑๕ ต้น
๑๕. มะม่วงแก้วลืมรัง จำนวน ๑๕ ต้น
๑๖. มะม่วงตาลเตา จำนวน ๑๕ ต้น
๑๗. มะม่วงน้ำดอกไม้มัน จำนวน ๑๕ ต้น
๑๘. มะม่วงมหาชนก จำนวน ๑๕ ต้น
๑๙. มะม่วงโชคอนันต์ จำนวน ๑๕ ต้น
๒๐. มะม่วงน้ำดอกไม้เบอร์ ๔ จำนวน ๑๕ ต้น
ปรีชา นุตจรัส ราย งาน