พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ ประธานคณะกรรมาธิการ ให้การรับรองนายเดวิด แมคคอนเนล (Mr. David McConnell) ผู้ช่วยผู้อำนวยการประจำภาคพื้นตะวันออกไกล สำนักงานปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม สหรัฐอเมริกา ในโอกาสเข้าพบปะหารือและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับยาเสพติด

0
104

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.35 นาฬิกา ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 2 คณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ ประธานคณะกรรมาธิการ ให้การรับรองนายเดวิด แมคคอนเนล (Mr. David McConnell) ผู้ช่วยผู้อำนวยการประจำภาคพื้นตะวันออกไกล สำนักงานปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม สหรัฐอเมริกา ในโอกาสเข้าพบปะหารือและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับยาเสพติดในสหรัฐอเมริกากับพลตำรวจโท บุญเรือง ผลพานิชย์ รองประธานคณะกรรมาธิการ
ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการจะนำข้อมูลที่ได้รับมาแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของประเทศไทยต่อไป