เทศบาลนครนครสวรรค์ ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561

0
134

เทศบาลนครนครสวรรค์
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561
วันพฤหับดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561เพื่อมอบนโยบายการบริหารงานจังหวัดให้แก่ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ ในการประชุมมีนายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์ ประธานสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุมฯ มีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนการงาน โดยมีนายวิสุทธิ์ สินเพ็ง รองปลัดเทศบาลนครนครสวรรค์ทำหน้าที่เลขานุการ สภาเทศบาลนครนครสวรรค์ และมีประชาชนผู้แทนชุมชนต่างๆ เข้าร่วมรับฟังการประชุม
จากนั้นการประชุมเป็นไปตามระเบียบวาระต่างๆ ทั้งการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของประชาชน และสภาวการณ์ในปัจจุบัน อาทิ
1. การก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนสาธารณะจากแยกผังเมืองสาย ก 3 ถึง บริเวณพื้นที่ก่อสร้างอาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา
2. การก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำถนนสาธารณะแยกถนนพหลโยธิน ข้างสถานีไฟฟ้าย่อยเชื่อมถนนกำลังพล พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
3. การปรับปรุงบ่อรับน้ำบริเวณสี่แยกวัดคีรีวงศ์ โดยปรับปรุงบ่อรับน้ำเดิม จำนวน 8 บ่อ พร้อมก่อสร้างบ่อรับน้ำใหม่ จำนวน 8 บ่อ และก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. ยาว 300 เมตร
4.การจัดจ้างที่ปรึกษาในการวางและจัดทำผังเมืองรวม เมืองนครสวรรค์ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 4 เพื่อประโยน์ในการพัฒนาพื้นที่ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ในอนาคต
5.การซ่อมแซมลานกีฬาอุทยานสวรรค์
6. การติดตั้งระบบไฟฟ้าควบคุม(มอเตอร์สูบน้ำ) แบบปรับรอบการหมุน เพื่อช่วยในการปรับระบบการจ่ายน้ำประปา ซึ่งจะมีส่วนบรรเทาปัญหาท่อส่งน้ำประปาแตก ซึ่งอาจเกิดขึ้นบ่อยครั้งเนื่องจากมีปริมาณการใช้น้ำประปาเพิ่มสูงขึ้นเป็นจำนวนมาก
ขอบคุณ ภาพ/ข่าว จาก ธนันธร พันธ์ุรอด ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครนครสวรรค์