นางจิตรา หมีทอง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เปิดประชุมสมัยวิสามัญสมัยที่ 5 ประจำปี 2561 และเรื่องที่จะต้องทางนำเสนอเช่นรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ประจำปี 2561 รอบที่ 2 ระยะเวลาในการติดตามเดือนเมษายน-เดือนกันยายน 2561 ญัตติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการพัฒนาบึงบอระเพ็ดที่ได้รับอนุญาตให้กันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 ค่าครุภัณฑ์จำนวน 1 ล้านบาท ญัตติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเพราะการกิจการพัฒนาบึงบอระเพ็ดที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินกรณียังมิได้ก่อเหตุผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 ค่าครุภัณฑ์จำนวน 120,600 บาท การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายรายการที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 ของกองช่างค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจำนวน3.000.000.บาท (3 ล้านบาท)การโอนงบประมาณรายจ่ายรายการที่ได้รับอนุมัติให้กับเงินกรณีที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 ของกองช่างค่าที่ดินค่าก่อสร้างได้ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่จำนวน1.000.000บาท(หนึ่งล้านบาท)การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 ของกองพัสดุและทรัพย์สินไปยังตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ค่าครุภัณฑ์ที่ดินสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๒รายการ 50,000 บาทเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น ณ.ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์