วันนี้ 12 พฤศจิกายน 2561
เวลา 09.30 น.นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วย ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัด/สาธารณสุขอำเภอเมืองตาก ผู้แทนสถานีกาชาดเทพรัตน์ ที่ 13 จังหวัดตาก ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ที่ปรึกษา กรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก ร่วมออกพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ และผู้ป่วยยากไร้ ณ ตำบลหนองบัวเหนือ อำเภอเมืองตาก โดยมอบเงินและสิ่งของ ดังนี้
1. ผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ มอบเงิน จำนวน 3,000 บาท พร้อมถุงยังชีพ ทั้งนี้ด้วยความห่วงใยจากผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้มอบนาฬิกา จำนวน 1 เรือน โดยมีสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทย เป็นตัวแทนมอบ

2. ผู้ป่วยยากไร้ มอบเงิน จำนวน 2,000 บาท

สมภพ ข่าว TV ONLINE รายงาน