คลอดแล้ว…คำสั่งแต่งตั้งนายอำเภอทั่วประเทศ

0
357
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

แต่งตั้ง นายอำเภอ
นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอ (อำนวยการสูง) จำนวน 325 ราย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
http://multi.dopa.go.th/dopaperson/assets/modules/news/uploads/883217c62122a75783be60505d0c53a75be43455c6f69560732815834615797.pdf
ร้อยตำรวจโท อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง โดยความเห็นชอบของรองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกิจการความมั่นคงภายใน ได้ลงนามในคำสั่งกรมการปกครองแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง นายอำเภอ (ผู้อำนวยการต้น) จำนวน 137 ราย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
http://multi.dopa.go.th/dopaperson/assets/modules/news/uploads/97dc4a26bba8ec2a3da8497fe3265a9e5be4349aef00b1150840270845211272.pdf