รพ.สวรรค์ประชารักษ์ จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นการพัฒนาการบริการ

0
60
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 นนายแพทย์บุญชัย ธีระกาญจน์ ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 3 มอบหมายให้ นายแพทย์สวัสดิ์ อภิวัจนีวงษ์ สาธารณสุขนิเทศก์ ให้การต้อนรับ นายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ในการประชุมรับฟังความคิดเห็นเรื่องการพัฒนาการให้บริการของกองแบบแผนครั้งที่ 2 โดยมีนายชาตรี ปัญญาพรวิทยา วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ กองแบบแผน ร่วมชี้แจงการออกแบบของกองแบบแผน ให้ทันสมัยเพื่อจะตอบสนองความต้องการของพิ้นที่ การทำ Master plan การเพิ่ม/ลดข้อจำกัดของงานให้ครบถ้วน ครอบคลุม และถูกต้อง คณะผู้บริหารในเขตสุขภาพที่ 3 ร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะความต้องการของพื้นที่ รูปแบบโมเดล ฯ และขอบคุณวิศวกรรมทางการแพทย์ ที่ให้ความอนุเคราะห์ดูแลอาคารสถานที่และเครื่องมือแพทย์ ทำโรงพยาบาลมีเครื่องมือที่ดีสำหรับใช้งาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายแพทย์อดิสรณ์ วรรธนะศักดิ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ นายแพทย์ชนินทร์ จารุวัฒนมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี แพทย์หญิงรจนา ขอนทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจังหวัดกำแพงเพชร แพทย์หญิงณัฐภร ประกอบ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร นายแพทย์สุรชัย แก้วหิรัญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิจิตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ในเขตสุขภาพที่ 3 ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปีโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์เขาเขียว จังหวัดนครสวรรค์