เมื่อ ๗ พ.ย.๖๑, ๐๙๐๐ พ.อ.​ รัตนะ พัฒนโสภณ ผบ.ฉก.ทพ.๓๒ มอบหมายให้ ร.ท.รัตนะ พูลสวัสดิ์ ผบ.ร้อย.ทพ.๓๒๐๖ จัด กพ.ร่วมกับราษฎรในพื้นที่ ให้การช่วยเหลือ นาย สวาท พินยา ราษฎร บ.ดอนชัย ม.๓ ต.และ อ.ทุ่งช้าง จว.น.น.ในการสีข้าวนาปี มีเนื้อที่ จำนวน ๖ ไร่ ได้ผลผลิตข้าว จำนวน ๒๐ กระสอบ ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับราษฎรในพื้นที่ ณ บริเวณที่นาของนาย สวาท พินยา ราษฎร บ.ดอนชัย ม.๓ ต.และ อ.ทุ่งช้าง จว.น.น.มีผู้เข้าร่วม จำนวน ๑๕ คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย แล้วเสร็จเมื่อ ๑๑๐๐