จ.อุตรดิตถ์ วัดขวางชัยภูมิ ยกช่อฟ้า ถวายหน้าบัน สมโภชน์รอยพระพุทธบาท ฉลองปู่พญานาคมุจลินท์ ถวายวิหาร หลวงพ่อพุทธเมตตา โปรดพญานาค

วัดขวางชัยภูมิ หมู่ที่ 1 ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ต.อ.พงษ์สวัสดิ์ ไชยบาล รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยคุณมลธิชา ไชยบาล(ภรรยา) คุณนที ภาคภูมิเจริญสุข คุณอ้อยหวาน ภาคภูมิเจริญสุข คุณโก๋สินทร์ เทวานาครี คุณ อริศรา พัฒน์ทอง คุณวนิดา เถวรุ่งเรือง ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในพิธียกช่อฟ้า ถวายหน้าบัน สมโภชน์รอยพระพุทธบาท ฉลองปู่พญานาคมุจลินท์ ถวายวิหาร หลวงพ่อพุทธเมตตา โปรดพญานาค

โดยมีพระครูพิลาสธรรมสาร เจ้าคณะตำบลคอรุม เจ้าอาวาสวัดขวางชัยภูมิ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระอาจารย์สุทิน ธมฺมธีโร สำนักสงฆ์ปรกเจริญธรรม ตำบล บางสวน อำเภอ บางคล้า ฉะเชิงเทรา เมตตา นั่งปรกอธิฐานจิตประกอบพิธี
โดยมีนายสุระศักดิ์ วงศ์ตั้ง นายอำเภอพิชัย จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นพราหมณ์ประกอบพิธีถวายเครื่องบวงสรวงยกช่อฟ้าหน้าบันถวายรอยพระพุทธบาทจำลองพยานาคมุจลินทร์ขอโชคลาภขอขมากรรมต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จากนั้น พระครูพิลาสธรรมสารเจ้าคณะตำบลคอรุมเจ้าอาวาสวัดขวางชัยภูมิได้โปรยข้าวตอกดอกไม้พร้อมประพรมน้ำพระพุทธมนต์ ในการประกอบพิธีบวงสรวงในครั้งนี้ หลังจากบวงสรวงเสร็จได้ร่วมกันยกช่อฟ้าหน้าบันขึ้นบนยอดศาลาหลวงพ่อพุทธเมตตาพร้อมชมการรำบวงสรวงของคณะนางรำที่มาร่วมในพิธี

หลังจากเสร็จพิธีบวงสรวงและยกช่อฟ้า ท่านพระครูพิลาสธรรมสาร ได้เมตตาเล่าประวัติความเป็นมาของวัดขวางชัยภูมิ ประวัติหลวงพ่อพระพุทธพิไชยนาคศิลามณี ประวัติอุโบสถมหาอุตม์300ปีพร้อมมอบรูปหล่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชคู่พยาพิชัยดาบหักให้กับพ.ต.อ.พงษ์สวัสดิ์ ไชยบาล รองผู้บังคับการภูธรจังหวัดเชียงรายและให้พรกับคณะที่มานำความปลาบปลื้มมาให้คณะที่มาเป็นอย่างยิ่ง

มุจลินท์ เป็นพญานาคซึ่งปรากฏในพุทธประวัติและปรากฏในพระพุทธรูป ปางนาคปรก โดยมุจลินท์นาคราชเป็นผู้แผ่พังพานป้องพระสมณโคดมเมื่อเกิดพายุฝนเป็นเวลาเจ็ดวันขณะเสวยวิมุตติสุขในสัปดาห์ที่ 6 หลังการตรัสรู้ที่ใต้ต้นมุจลินท์หรือต้นจิก
ในสัปดาห์ที่ 6 หลังการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไปประทับนั่งขัดสมาธิยังร่มไม้จิก อันมีนามว่า”มุจลินท์”อันตั้งอยู่ในทิศบูรพาหรือทิศอาคเนย์ แห่งไม้มหาโพธิ์ เสวยวิมุตติสุขอยู่ ณ ที่นั้นอีก 7 วันในกาลนั้นฝนตกพรำตลอด 7วัน พญานาคมีนามว่า”มุจลินท์” ซึ่งมีอานุภาพมาก พำนักอยู่ที่สระโบกขรณี ใกล้ต้นมุจลินท์นั้น มีความเลื่อมใสในพระศิริวิลาส พร้อมด้วยพระรัศมีโอภาสอันงามล่วงล้ำเทพยดาทั้งหลาย จึงเข้าไปใกล้แล้วขดเข้าซึ่งขนดกาย แวดวงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ 7รอบ และแผ่พังพานอันใหญ่ ป้องปกเบื้องบนพระเศียร มิให้ลมและฝนถูกต้องพระกายพระผู้มีพระภาคเจ้า

ครั้งล่วง 7 วัน ฝนหายขาดแล้ว พญานาคก็คลายขนดจำแลงกายเป็นมาณพ เข้าไปถวายอัญชลีเฉพาะพระพักตร์ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเปล่งอุทานวาจาว่า”ความสงัดเป็นสุข สำหรับบุคคลผู้มีธรรมอันเห็นแล้ว ยินดีอยู่ในที่สงัด รู้เห็นตามความเป็นจริง ความไม่เบียดเบียน คือความสำรวมในสัตว์ทั้งหลาย และความปราศจากความกำหนัด คือความล่วงกามทั้งหลายเสียได้ด้วยประการทั้งปวง เป็นสุขในโลก ความนำอัสมิมานะ คือความถือตัวออกให้หมดไปเป็นสุขอย่างยิ่ง”

นาคา คะเลิศรัมย์/รายงาน