“วันองค์การบริหารส่วนจังหวัด”

0
76
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

ปราจีนบุรี-องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จัดงานวันอบจ. ประจำปี 2561
วันที่ 1 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็น “วันองค์การบริหารส่วนจังหวัด” สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด นั้น ถือกำเนิด เมื่อวันที่ 1พ.ย. 2540 ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 มีผลบังคับใช้ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา 114 ตอนที่ 62 ก. ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2540 โดยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ ในการขัดระบบสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตามกฎหมายหลายฉบับ ซึ่งล้วนแล้วแต่มีเจตนาให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  ดำเนินการแก้ปัญหาความเดือดร้อน และสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามนโยบายแห่งการปกครอง ของกระทรวงมหาดไทยที่ ว่า บำบัดทุกข์ บำรุงสุข
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จึงได้จัดกิจกรรมขึ้นที่ห้องประชุมราชพฤกษ์ โดยนางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีได้กล่าวเปิดงานวัน อบจ. จากนั้นนายสมชาย ระวังเหตุ ประธานสภา อบจ.ปราจีนบุรี กล่าวสรุปบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของสภา อบจ.ปราจีนบุรี ทำพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ของ อบจ.ปราจีนบุรี และมอบรางวัลให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี
หลังจากนั้นได้มีพิธีสงฆ์ มีนางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้บริหาร โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้าร่วมพิธี โดยพระสงฆ์ได้ทำการสวดพระพุทธมนต์ พร้อมทั้งประพรมน้ำมนต์ให้ผู้เข้าร่วมในงาน เพื่อเสริมสิริมงคล หลังจากนั้นพระสงฆ์ได้ฉันท์เพล ที่ห้องรับรองขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และนำสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการพนักงานลูกจ้างผู้บริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน

ภาพ/ข่าว ณัฐวัฒน์ กุลเศรษฐ์สุวภา
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก