#คนกระบี่รวมพลังหยุดไข้เลือดออก”งัดมาตรการ รบรุก-เร็ว-แรง เพื่อหยุดยั้งการระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่อย่างเร่งด่วน หลังพบระบาดสูงต่อเนื่องติด Top 10 ระดับประเทศ#

วันนี้ (3 สิงหาคม 2566) ณ ลานปูดำ เทศบาลเมืองกระบี่ นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “คนกระบี่รวมพลัง หยุด ไข้เลือดออก” มีตัวแทนกลุ่มองค์กร หน่วยงานราชการ กลุ่มจิตอาสาพระราชทาน อาสาสมัครสาธารณสุข ตัวแทนกลุ่มนักเรียน จากโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 700 คน

นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า “สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในจังหวัดกระบี่ ในช่วงนี้ยังคงน่าเป็นห่วง เนื่องจากมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งแต่ต้นปี 2566 ทางจังหวัดไม่ได้นิ่งนอนใจ ในการสร้างความตระหนัก และการมีส่วนร่วม จากทุกภาคส่วน ในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่ในการกำจัดและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชน เพื่อให้ประชาชน คนกระบี่ปลอดไข้เลือดออก ขอให้ร่วมมือกันป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยหมั่นดูแลรักษาความสะอาดภายในและภายนอกบ้านเรือน กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ป้องกันตัวเองไม่ให้ยุงกัด ”

นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า “องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ได้สนับสนุน บุคลากร และงบประมาณ ในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องพ่นสำหรับกำจัดยุงตัวแก่ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ร่วมกับเครือข่าย ทุกภาคส่วน นอกจากนี้ จะพิจารณา นำประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดให้แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นเหตุรำคาญและแต่งตั้งเจ้าพนักงานเพิ่มเติม มาเป็นข้อบังคับใช้ในท้องถิ่นอย่างจริงจัง กรณีที่ไม่ได้รับความร่วมมือในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในช่วงที่มีการระบาด เพื่อร่วมกันสร้างจังหวัดกระบี่ให้เป็นเมืองที่ปลอดจากโรคไข้เลือดออก เมืองสะอาด ปลอดภัย และน่าอยู่สำหรับทุกคน

ด้านนายแพทย์ปพน ดีไชยเศรษฐ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า โรคไข้เลือดออกนับเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของจังหวัดกระบี่ ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา โดยในปี 2566 ตั้งแต่ 1 มกราคม-25 กรกฎาคม 2566 มีผู้ป่วยจำนวน 692 คน คิดเป็นอัตราป่วย 144.10 ต่อแสนประชากร ยังไม่มีผู้เสียชีวิต ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กวัยเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 5-14 ปี สำหรับปัจจัยสำคัญที่ทำให้มีการระบาดอย่างต่อเนื่อง คือการมียุงลายซึ่งเป็นตัวนำโรคชุกชุม พบพื้นที่ระบาดได้แก่ อำเภอเมืองกระบี่ อำเภอเหนือคลอง อำเภอคลองท่อม และ อำเภอเกาะลันตา ตามลำดับ ซึ่งอำเภอเมืองกระบี่มีการระบาดมากในทุกตำบล มีผู้ป่วยแล้ว 476 คน อัตราป่วยสูงถึง 380.52 ต่อแสนประชากร

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ได้ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรค โดยใช้มาตรการ รบรุก รบเร็ว และรบแรง เพื่อสกัดการแพร่เชื้อ ได้ติดตามและสุ่มตรวจการป้องกันและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงพาหะ ในสถานที่ต่างๆ ในพื้นที่ 7 ร เช่น โรงเรือนบริเวณบ้านเรือนในชุมชน โรงเรียน โรงแรม โรงธรรม(ศาสนสถาน) โรงงาน โรงพยาบาล และสถานที่ราชการ อย่างสม่ำเสมอ รวมถึง มาตรการตรวจวินิจฉัยและดูแลรักษาผู้ป่วย และการสื่อสารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ประชาชนเข้าใจและมีส่วนร่วมในการป้องกันโรคฯ และโรคไข้เลือดออกเป็นโรคร้ายแรงที่สามารถรักษาให้หายได้หากได้รับการรักษาถูกต้องและอย่างทันท่วงที ดังนั้น เมื่อมีอาการตัวร้อน เป็นไข้ ให้รับประทานยาลดไข้พาราเซตามอล ห้ามรับประทานยาแก้ปวด ลดไข้ ประเภทแอสไพริน หรือ ไอบูโปรเฟน ถ้ามีไข้สูงติดต่อเกิน 2 วัน ต้องรีบไปพบแพทย์ทันที …
กระบี่

///ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง รายงาน