a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

รมต.แรงงานมอบนโยบาย 5 เสือกระทรวงแรงงานที่หนองคาย
หนองคาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน 11 นโยบายเร่งด่วนและนโยบายสำคัญของกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 และมอบนโยบายและทิศทางการดำเนินงาน แก่ 5 เสือกระทรวงแรงงานที่จังหวัดหนองคาย
วันที่ 25 ตุลาคม 2561 ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะ ได้ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน 11 นโยบายเร่งด่วนและนโยบายสำคัญของกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 และมอบนโยบายและทิศทางการดำเนินงาน แก่หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 1 ประกอบด้วย จังหวัดหนองคาย บึงกาฬ เลย หนองบัวลำภู และอุดรธานี โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ,นางวรรณกานต์ ขาวลาภ แรงงานจังหวัดหนองคาย นายวิสูตร จ้อนเมือง จัดหางานจังหวัดหนองคาย นางสาวประภัสสร ประจันตะเสน ผู้อำนวยสำนังกานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองคาย นายธนพงศ์ อรชร สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย ละนางสาวรังสิมา ปรีชาชาติ ประกันสังคมจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน จาก จังหวัด บึงกาฬ เลย หนองบัวลำภู และอุดรธานี
นางวรรณกานต์ ขาวลาภ แรงงานจังหวัดหนองคาย ได้รายงานผลการดำเนินงานนโยบายเร่งด่วนและนโยบายสำคัญของกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 มี 11 นโยบายเร่งด่วน ประกอบด้วย การเร่งรัดจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว การผลักดันและเร่งรัดการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ การแก้ไขปัญหาการหลอกลวงแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ การส่งเสริมการรับคนพิการเข้าทำงาน การส่งเสริมให้มีการจ้างงานผู้สูงอายุมากขึ้น การขับเคลื่อนนโยบาย Safety Thailand การผลัดดันให้แรงงานนอกระบบเข้าถึงระบบหลักประกันทางสังคม การยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน การเพิ่มขีดความสามารถของแรงงานไทยที่ไปทำงานต่างประเทศ การผลักดันการสร้างหลักประกันทางสังคมที่เป็นธรรมและเท่าเทียม และการยกระดับระบบโทรศัพท์สายด่วน 1506
จากนั้น พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบรางวัลให้กับอาสาสมัครแรงงานดีเด่นด้านภารกิจงานประกันสังคม ให้กับ นางทองลา โคตะวัน อสร.ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมืองหนองคาย นายไวพจน์ แพงโคตร อสร.ตำบลบ้านต้อน อำเภอรัตนวาปี นายประยูร หาสาง อสร.ตำบลคอกช้าง อำเภอสระใคร นายยอด หอมประเสริฐ อสร.ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ และนางสาวพรประภา วรรณเสน อสร.ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ นอกจากนั้น ยังได้มอบเงินทดแทนให้กับลูกจ้างละผู้มีสิทธิ์รับเงินทดแทน ให้กับ นางสาวอุไรภรณ์ วิเศษสุนทร นายกิตติชัย ขันธเนตร นายพิชัย วรรณพฤกษ์ และนางสุปราณี สีลือ ต่อจากนั้นคณะได้เยี่ยมชมผู้ประกอบอาชีพอิสระตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย ที่ละทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อสร้าง สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต (จารุวรรณ สมคะเณย์ ส.ปชส.หนองคาย ภาพ/ข่าว)