จ.พิษณุโลก จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ และวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
วันที่ 21 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาครูและบำรุงรักษาต้นไม้เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรม
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ด้วยทรงมุ่งหวังให้พี่นิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรักความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน
กิจกรรมจิตอาสา ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ และเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อการแสดงความกตัญญูกตเวทิตา ต่อพระองค์ที่ทรงให้ความสำคัญต่อการบำรุงรักษาต้นไม้ และทรงมีพระราชปณิธานอย่างแรงกล้าที่จะฟื้นฟูความสมดุลของธรรมชาติให้เกิดขึ้น โดยการปฏิบัติงานให้ยึดถือการปฏิบัติตามพระราโชบาย ความมีวินัย ความเสียสละ ความเอื้อเฟื้อ มีน้ำใจต่อกัน มุ่งสร้างสรรค์งานต่างๆให้บรรลุกิจกรรมที่ตั้งไว้ และสิ่งสำคัญคือการทำงานตามความสามารถและสมรรถภาพร่างกายของตนเอง เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ เน้นความปลอดภัยทั้งตนเองและผู้อื่น เป็นต้น ปรีชา นุตจัรส รายงาน