a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์เยี่ยมสนามสอบธรรสนามหลวง
………………………………….
การสอบธรรมสนามหลวง (นักธรรมชั้นตรี) ประจำปี 2561
สนามสอบ วัดนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
โดยได้รับความเมตตาจาก
พระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ ,เจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง ประธานให้โอวาสและเปิดสอบธรรมสนามหลวง
พระราชพุฒิเมธี ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์
พระราชรัตนเวที รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์
พระครูนิภาธรรมประสิทธิ์ เจ้าคณะอำเภอเมืองนครสวรรค์ กล่าวถวายรายงาน
พระครูศรีสุธรรมนิวิฐ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองนครสวรรค์ อ่านคำปราศรัยแม่กองธรรมสนามหลวง
พระครูนิเทศพัฒนาภรณ์ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองนครสวรรค์ อ่านกฎระเบียบและข้อห้ามในการสอบ โดยสนามสอบวัดนครสวรรค์ มีนักเรียนขอเข้าสอบทั้งสิ้น จำนวน 361 รูป และวัดธรรมยุติ กำหนดสอบวัดพุทธมงคลริมิต อ.เมือง จ.นครสวรรค์ สำหรับการสอบกำหนด 4 วัน คือ วันที่ 18-22 ตุลาคม 2561 เริ่มสอบเวลาบ่ายโมง วันละ 1 วิชา ซึ่งเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ กำหนดออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ เป็นการให้กำลังใจผู้เข้าสอบ มีสนามกระจายอยู่ทุกอำเภอดังนี้ อำเภอพยุหะคีรี วัดคลองเดื่อ อำเภอโกรกพระ วัดโกรกพระเหนือ อำเภอท่าตะโก วัดท่าตะโก อำเภอตากฟ้า วัดตากฟ้า พระอารามหลวง อำเภอตาคลี วัดสว่างวงษ์ อำเภอไพศาลี วัดโคกเดื่อ อำเภอชุมแสง วัดเกยไขยเหนือ อำเภอหนองบัว วัดเทพสุธาวาส อำเภอลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม อำเภอเก้าเลี้ยว วัดเก้าเลี้ยว อำเภอบรรพตพิสัย วัดส้มเสี้ยว อำเภอชุมตาบง วัดปางสวรรค์ อำเภอแม่วงก์ วัดมฤคทายวัน และอำเภอแม่เปิน วัดลานชัยสามัคคี ในส่วนของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ แบ่งข้าราชการออกเยี่ยมสนามสอบ 2 คณะ
คณะที่ 1 นายสมเกียรติ เกิดอินทร์ นายมาโนช เลาธนไพบูลย์ นางสายฝน วะรินทร์และนายศิริพงษ์ ทับสิน
คณะที่ 2 นางจรรยา รัตนเลขา นายวันเฉลิม ฮกชุน และ นายวิสุทธินันท์ นิลพัฒน์
ทั้งนี้ ขอประชาสัมพันธ์ มายังสาธุชนผู้ใจบุญ จะได้นำน้ำปานะ ไปถวายพระภิกษุ สามเณร ได้ตามรายชื่อวัดข้างต้น