วันนี้ 10 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 1
นายกองเอกจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ปีที่ 65 ประกอบพิธีด้านศาสนามอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดีและประกาศเกียรติคุณ
อ่านสารของ ผบ.อส. และกล่าวให้โอวาทฯ////