วันนี้ (13 มกราคม 2562) เวลา 19.30น.
นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอลับแล เป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูพิศาลธรรมมานุกูล (พระราชทานเพลิงศพจริง)อดีตเจ้าคณะอำเภอลับแล โดยมีพระปัญญากรโมลี ดร. เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ ,พระสุธรรมญาณ เจ้าอาวาสวัดเจดีย์คีรีวิหารและที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์
,พระเถรานุเถระจากทุกอำเภอ, หัวหน้าส่วนราชการ,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,ผู้บริหาร อปท ,ประชาชนชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมพิธี ณ วัดเจดีย์คีรีวิหาร ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน